ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : پنجشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۲۲:۴۸
ناحیه منو


آخرین قیمت تلویزیون

آخرین قیمت تلویزیون  LGمدل تلویزیون قابلیت ۳D نمایشگر (اینچ) قیمت۵۰PB650 ندارد ۵۰ ۱,۸۸۰,۰۰۰LED LG 42LN575 ندارد ۴۲ ۱,۹۳۰,۰۰۰LED LG 55LA9600 دارد ۵۵ ۶,۰۱۰,۰۰۰LED LG 84LA9800 دارد ۸۴ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰LG 39LN5420 ندارد ۳۹ ۱,۳۱۰,۰۰۰LG 42LA62100 دارد ۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰LG 42LA6600 دارد ۴۲ ۲,۶۶۰,۰۰۰LG 42LA7400 LED دارد ۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰LG 42LA8600 LED دارد ۰ ۳,۱۲۰,۰۰۰LG 42LN5100 LED ندارد ۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰LG 42LN5700 LED ندارد ۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰LG 42LN5720 LED ندارد ۰ ۱,۹۱۰,۰۰۰LG 47LA620 دارد ۴۷ ۲,۸۶۰,۰۰۰LG 47LA6210 LED دارد ۰ ۳,۱۶۰,۰۰۰LG 47LA6400 LED دارد ۰ ۳,۱۴۰,۰۰۰LG 47LA6600 دارد ۴۷ ۳,۳۹۰,۰۰۰LG 47LA7400 دارد ۴۷ ۳,۷۷۰,۰۰۰LG 47LA8600 دارد ۴۷ ۴,۲۹۰,۰۰۰LG 47LA9600 LED دارد ۰ ۴,۷۲۰,۰۰۰LG ...

آخرین قیمت تلویزیون

 

LG
مدل تلویزیونقابلیت ۳Dنمایشگر (اینچ)قیمت
۵۰PB650ندارد۵۰۱,۸۸۰,۰۰۰
LED LG 42LN575ندارد۴۲۱,۹۳۰,۰۰۰
LED LG 55LA9600دارد۵۵۶,۰۱۰,۰۰۰
LED LG 84LA9800دارد۸۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
LG 39LN5420ندارد۳۹۱,۳۱۰,۰۰۰
LG 42LA62100دارد۰۲,۴۰۰,۰۰۰
LG 42LA6600دارد۴۲۲,۶۶۰,۰۰۰
LG 42LA7400 LEDدارد۰۲,۹۰۰,۰۰۰
LG 42LA8600 LEDدارد۰۳,۱۲۰,۰۰۰
LG 42LN5100 LEDندارد۰۱,۵۳۰,۰۰۰
LG 42LN5700 LEDندارد۰۲,۰۵۰,۰۰۰
LG 42LN5720 LEDندارد۰۱,۹۱۰,۰۰۰
LG 47LA620دارد۴۷۲,۸۶۰,۰۰۰
LG 47LA6210 LEDدارد۰۳,۱۶۰,۰۰۰
LG 47LA6400 LEDدارد۰۳,۱۴۰,۰۰۰
LG 47LA6600دارد۴۷۳,۳۹۰,۰۰۰
LG 47LA7400دارد۴۷۳,۷۷۰,۰۰۰
LG 47LA8600دارد۴۷۴,۲۹۰,۰۰۰
LG 47LA9600 LEDدارد۰۴,۷۲۰,۰۰۰
LG 47LN5420ندارد۴۷۲,۲۳۰,۰۰۰
LG 47LN5700ندارد۴۷۲,۶۳۰,۰۰۰
LG 50LA6600دارد۵۰۳,۴۷۰,۰۰۰
LG 55LA64000 LEDدارد۰۴,۷۷۰,۰۰۰
LG 55LA6600دارد۵۵۴,۳۶۰,۰۰۰
LG 55LA7400دارد۵۵۴,۹۰۰,۰۰۰
LG 55LA8600دارد۵۵۵,۴۹۰,۰۰۰
LG 60LA6210 LEDدارد۰۵,۲۴۰,۰۰۰
LG 60LA8600دارد۶۰۷,۰۵۰,۰۰۰
LG 60PN6500دارد۶۰۳,۴۱۰,۰۰۰
LG LED 32LB551ندارد۳۲۹۵۰,۰۰۰
LG LED 32LB552ندارد۳۲۹۵۰,۰۰۰
LG LED 32LN540ندارد۳۲۹۴۰,۰۰۰
LG LED 32LN5420ندارد۳۲۹۲۰,۰۰۰
LG LED 32LN549ندارد۳۲۹۷۰,۰۰۰
LG LED 42LA6130دارد۴۲۲,۲۳۰,۰۰۰
LG LED 42LA6230دارد۴۲۲,۱۷۰,۰۰۰
LG LED 42LB551ندارد۴۲۱,۷۰۰,۰۰۰
LG LED 42LB552ندارد۴۲۱,۷۲۰,۰۰۰
LG LED 42LB5610ندارد۴۲۱,۶۸۰,۰۰۰
LG LED 42LB5630ندارد۴۲۱,۷۲۰,۰۰۰
LG LED 42LB5820ندارد۴۲۱,۹۷۰,۰۰۰
LG LED 42LM66100دارد۰۳,۲۰۰,۰۰۰
LG LED 42LN5130ندارد۰۱,۷۳۰,۰۰۰
LG LED 42LN540Vندارد۴۲۱,۶۴۰,۰۰۰
LG LED 42LN5420ندارد۴۲۱,۶۰۰,۰۰۰
LG LED 42LN549ندارد۴۲۱,۶۶۰,۰۰۰
LG LED 42LY340ندارد۴۲۱,۶۸۰,۰۰۰
LG LED 47LA660دارد۴۷۳,۳۰۰,۰۰۰
LG LED 47LB5630ندارد۴۷۲,۴۳۰,۰۰۰
LG LED 47LB5820ندارد۴۷۲,۴۹۰,۰۰۰
LG LED 47LB6700دارد۴۷۳,۴۲۰,۰۰۰
LG LED 47LN540Vندارد۴۷۲,۲۷۰,۰۰۰
LG LED 47LN549ندارد۴۷۲,۴۱۰,۰۰۰
LG LED 47LY340ندارد۴۷۲,۳۸۰,۰۰۰
LG LED 49LB551ندارد۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰
LG LED 49LB552ندارد۴۹۲,۵۹۰,۰۰۰
LG LED 50LB5610ندارد۵۰۲,۶۸۰,۰۰۰
LG LED 55LA620دارد۵۵۳,۸۴۰,۰۰۰
LG LED 55LA660دارد۵۵۴,۳۵۰,۰۰۰
LG LED 55LB870دارد۵۵۵,۸۹۰,۰۰۰
LG LED 60LB5610ندارد۶۰۴,۸۳۰,۰۰۰
LG Plasma 42PN45000ندارد۴۲۱,۳۵۰,۰۰۰
LG Plasma 50PN45000دارد۵۰۱,۸۰۰,۰۰۰
Plasma 50PN560ندارد۵۰۱,۸۰۰,۰۰۰
Panasonic
مدل تلویزیونقابلیت ۳Dنمایشگر (اینچ)قیمت
۴۲ET5دارد۴۲۲,۷۲۰,۰۰۰
۴۷ET5Mدارد۴۷۳,۰۳۰,۰۰۰
۵۰VT50دارد۵۰۷,۶۹۰,۰۰۰
Panasonic LED TH-L32DT30دارد۳۲۲,۳۵۰,۰۰۰
Samsung
مدل تلویزیونقابلیت ۳Dنمایشگر (اینچ)قیمت
Plasma Samsung 32F4000ندارد۳۲۱,۰۵۰,۰۰۰
Plasma Samsung 43F4000ندارد۴۳۱,۳۰۰,۰۰۰
plasma Samsung 43F4500ندارد۴۳۱,۴۵۰,۰۰۰
Samsung 40eh5000ندارد۴۰۱,۴۲۰,۰۰۰
Samsung 40F5000ندارد۴۰۱,۴۲۰,۰۰۰
Samsung 40F5300ندارد۴۰۱,۷۱۰,۰۰۰
Samsung 40F5500ندارد۴۰۱,۸۶۰,۰۰۰
Samsung 40F6100دارد۴۰۲,۱۷۰,۰۰۰
Samsung 40F6400دارد۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰
Samsung 46F5000ندارد۴۶۲,۱۸۰,۰۰۰
Samsung 46F5300ندارد۴۶۲,۳۹۰,۰۰۰
Samsung 46F5500ندارد۴۶۲,۵۵۰,۰۰۰
Samsung 46F6100ندارد۴۶۲,۷۲۰,۰۰۰
Samsung 46F6400دارد۴۶۳,۱۶۰,۰۰۰
Samsung 46F8000دارد۴۶۶,۰۱۰,۰۰۰
Samsung 55F6100دارد۵۵۴,۳۷۰,۰۰۰
Samsung 55F6400ندارد۵۵۴,۷۲۰,۰۰۰
Samsung 55F8000دارد۵۵۷,۹۰۰,۰۰۰
Sharp
مدل تلویزیونقابلیت ۳Dنمایشگر (اینچ)قیمت
LC-40LE8300Xدارد۴۰۳,۱۰۰,۰۰۰
LC-46LE8300Xدارد۴۶۳,۹۵۰,۰۰۰
LC-60LE6400Xدارد۶۰۷,۸۸۰,۰۰۰
LC-60LE9400Xدارد۶۰۹,۵۰۰,۰۰۰
Sony
مدل تلویزیونقابلیت ۳Dنمایشگر (اینچ)قیمت
۴K Sony 55X9004دارد۵۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۴K Sony 65X9004دارد۶۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰
LCD Sony 40BX450ندارد۴۰۱,۴۰۰,۰۰۰
LCD Sony 46BX450ندارد۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰
LED Sony 32R402ندارد۳۲۱,۰۱۰,۰۰۰
LED Sony 32W674ندارد۳۲۱,۳۲۰,۰۰۰
LED Sony 40W605ندارد۴۰۲,۲۹۰,۰۰۰
LED Sony 42W658ندارد۴۲۲,۳۶۰,۰۰۰
LED Sony 46W708ندارد۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰
LED Sony 48W605ندارد۴۸۳,۲۰۰,۰۰۰
LED Sony 55W800Bدارد۵۵۶,۳۰۰,۰۰۰
LED Sony 55W807دارد۵۵۶,۴۲۰,۰۰۰
Sony 46EX430ندارد۴۶۲,۰۵۰,۰۰۰
Sony 55EX630ندارد۵۵۳,۵۸۰,۰۰۰
Sony 24EX430ندارد۲۴۷۴۰,۰۰۰
Sony 32EX330ندارد۳۲۱,۰۱۰,۰۰۰
Sony 32R400ندارد۳۲۱,۰۱۰,۰۰۰
Sony 32W670ندارد۳۲۱,۳۲۰,۰۰۰
Sony 40EX430ندارد۴۰۱,۶۷۰,۰۰۰
Sony 40HX750دارد۴۰۲,۶۵۰,۰۰۰
Sony 40R450ندارد۴۰۱,۵۶۰,۰۰۰
Sony 40R470ندارد۴۰۱,۵۶۰,۰۰۰
Sony 40W600Bندارد۴۰۲,۱۲۰,۰۰۰
Sony 42W800دارد۴۲۳,۱۹۰,۰۰۰
Sony 42W800Bدارد۴۲۲,۸۵۰,۰۰۰
Sony 46R450ندارد۴۶۲,۱۶۰,۰۰۰
Sony 46R470ندارد۴۶۲,۲۲۰,۰۰۰
Sony 46W700ندارد۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰
Sony 46W900دارد۴۶۵,۵۳۰,۰۰۰
Sony 48W600Bندارد۴۸۳,۱۸۰,۰۰۰
Sony 50W700ندارد۵۰۳,۷۶۰,۰۰۰
Sony 50W800Bدارد۵۰۴,۵۵۰,۰۰۰
Sony 55EX630ندارد۵۵۳,۲۵۰,۰۰۰
Sony 55HX750دارد۵۵۵,۰۵۰,۰۰۰
Sony 55HX855دارد۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
Sony 55HX925دارد۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
Sony 55W800دارد۵۵۵,۶۳۰,۰۰۰
Sony 55W900دارد۵۵۷,۳۸۰,۰۰۰
Sony 55W904دارد۵۵۷,۷۵۰,۰۰۰
Sony 55W905دارد۵۵۷,۸۵۰,۰۰۰
Sony 60R550دارد۶۰۵,۸۸۰,۰۰۰
Sony 60W850Bدارد۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰
Sony 70R550دارد۷۰۱۰,۱۰۰,۰۰۰
Sony KDL-32W670Aندارد۳۲۱,۳۲۰,۰۰۰
Sony KDL-42R500دارد۴۲۱,۹۷۰,۰۰۰
Sony KDL-47R500دارد۴۷۲,۹۶۰,۰۰۰
Sony KDL-55W804دارد۵۵۵,۷۸۰,۰۰۰
X.Vision
مدل تلویزیونقابلیت ۳Dنمایشگر (اینچ)قیمت
X.VISION LED 47K3D100۴۷۳,۱۵۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-22D20۲۱۵۵۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-24D10۲۴۶۸۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-24D20۲۳۶۷۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-29D20۲۹۹۸۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-32KD20۳۲۱,۲۰۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-32KD30۳۲۱,۳۲۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-42KD30۴۲۱,۹۵۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-42KD40۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-46KD40۴۶۳,۳۰۰,۰۰۰

 

برچسب ها

نظرات شما