ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : چهارشنبه, ۶ مرداد , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۱۴:۳۲
ناحیه منو


آشنایی با اصطلاحات اداری

همه ما در بازه های مختلف زمانی نوجوانی، جوانی و بزرگسالی و همچنین تحت عناوین مختلف دست به قلم شده ایم و قصد نوشتن نامه اداری مناسبی داشته ایم.در این فرصت و در بخش آموزش ...

اصطلاحات اداری

همه ما در بازه های مختلف زمانی نوجوانی، جوانی و بزرگسالی و همچنین تحت عناوین مختلف دست به قلم شده ایم و قصد نوشتن نامه اداری مناسبی داشته ایم.در این فرصت و در بخش آموزش مالی اداری وبسایت حساب من قصد داریم شما را با اصطلاحات اداری آشنا کنیم و نیاز شما به واژه ها و کلمات اداری را مرتفع کنیم.

اصطلاحات اداری و مالی رایج در ایران به شرح زیر می باشند:

هـامـش

واژه‌ای است عربی و در لغت به معنای حاشیه و مرز، در برابر انضباط متن نامه و کتاب و در اصطلاح اداری مترادف با ”پی نوشت” و ”حاشیه” است.

آییـن‌نـامـه

مجموعه مقرراتی است که هر مؤسسه اعم از عمومی‌ یا خصوصی به‌منظور تنظیم امور مؤسسه خود تهیه و تدوین می‌کند. همچون آیین‌نامه‌های مؤسسات دولتی، انجمن‌های محلی، احزاب، شرکت‌ها، آموزشگاه‌ها و جز آن.

ابـلاغ

ابلاغ، در لغت به معنای رساندن است؛ رساندن نامه یا پیامی‌به کسی یا کسانی، اما در اصطلاح اداری و قضایی کاربردهای مختلفی دارد. در اصطلاح اداری، حکمی‌است که از مقام بالا به مقام پایین‌‌تر، به‌منظور انتصاب، مأموریت و غیره نوشته می­شود. در اصطلاح قضایی و حقوقی عبارت است از : ”تسلیم رونوشت حکم غیابی به محکوم علیه غایب یا قائم مقام قانونی او” (فرهنگ معین).

ابلاغ گاه به‌صورت ”ابلاغیه” نیز به‌کار می‌رود که نادرست است، چون در فارسی تک واژ مؤنث نداریم. کلمه ابلاغ، گاه در نامه‌ها و به‌ویژه در پایان‌نامه‌ها، به معنای اعلام و رساندن، در عبارت‌هایی همچون : ”ابلاغ فرمایید” ، ”امر به ابلاغ فرمایید” نیز به‌کار می‌رود.

ارزش‌یـابی

ارزشیابی، واحدی است در اداره که مسؤولیت رسیدگی به چگونگی کار و وضع کارکنان و شکایات رسیده به آن اداره را بر عهده دارد. گاه به جای ارزشیابی، ارزیابی به‌کار می‌رود که به‌این معنا درست نیست.

اسـاس‌نـامـه

قانونی است که برای اداره هر انجمن، مجلس یا سازمانی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تنظیم می‌شود، یا مجموعه مواد یا ویژگی‌هایی است که برای تشکیل شرکت، حزب یا انجمنی تنظیم می‌شود.

استـناد

این کلمه عربی و مصدر لازم و در لغت به معنای پشت دادن، توجه یا تکیه کردن به موضوع یا مطلبی است و برای توجه دادن ارباب رجوع به مقررات مورد استناد به‌کار می‌رود.

اعـلام

اعلام، به معنای ”آگاهانیدن” و ”آگاه کردن” و ”شناساندن” است و با افعال ”می‌دارد” و ”می‌نماید” و ”می‌کند” و ”می‌شود” و ”می‌گردد” به‌کار می‌رود. ”اعلام نظر” هم زمانی به‌کار می‌رود که فرستنده برای اجرای کار، نیاز به نظر مشورتی شخص ثانوی دارد  و با ذکر آن از مخاطب یا مقام بالاتر نظرخواهی می‌کند.

اندیـکاتور (= نامه‌نـما)

خوشبختانه برای این کلمه فرانسوی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی اخیراً ”نامه‌نما” را برساخته است، گرچه در نظر اول معنای جامعی ندارد. در اصطلاح اداری، اندیکاتور یا نامه­نما دفتری است که تاریخ و شماره و خلاصه نامه­های وارد و صادر در آن ثبت و شماره ترتیب دفتر به روی نامه‌ها زده می‌شود.

ایندکـس (= نمـایه)

خوشبختانه برای واژه ایندکس نیز فرهنگستان واژه ”نمایه” را ساخته است. این واژه انگلیسی است و معنای شاخص و فهرست را نیز می‌دهد. در تداول اداری ”اندکس” تلفظ می‌شود. و نیز دفتر راهنمایی است که نامه‌های ثبت شده در دفتر ”نامه‌نما” براساس شماره‌های خاص در آن شماره‌گذاری می‌شود و جست‌وجوی نامه از طریق آن به سهولت صورت می‌گیرد.

ایـفاد

ایفاد از باب افعال است و از ”وفد” به معنای ”به رسولی آمدن نزد کسی” گرفته شده است. ”افاده” هم از این خانواده است. ”وافد” اسم فاعل آن و به معنای ”اینده” و ”به رسولی رونده” است. ایفاد در لغت به معنای فرستادن و روانه کردن است.

بـازرسـی

بازرسی، رسیدگی به وضع سازمان‌هاست که یا از طرف بازرسی کل کشور انجام می‌پذیرد، یا از طرف خود سازمان، یک یا چند تن به‌صورتی از پیش تعیین شده یا سرزده و بی‌خبر، به امور مربوط به شکایات مطرح شده، درباره آن سازمان یا کارکنانش صورت می‌پذیرد.

بـایـگانـی

بایگانی از واژه‌های مصوب فرهنگستان سابق است (به‌جای آرشیو) و به­معنای مکانی است که در آنجا نامه­­ها و اسناد دولتی یا خصوصی را نگهداری می‌کنند تا در موقع نیاز به آسانی بتوان به آنها دسترس پیدا کرد. البته اخیراً رایانه در بسیاری مواقع پاسخگوست و نیازی به مراجعه به بایگانی و ملاحظه اصل نامه احساس نمی‌شود.

بخش

بخش، مجموعه‌ای کوچک‌تر از اداره است که زیرنظر آن کار می‌کند و ممکن است خود شامل چند زیر مجموعه دیگر با عنوان ”دایره” باشد.

پـاسـخ

پاسخ یا در پاسخ، اصطلاحی است نزد یک به ”عطف” (عربی) یا ”بازگشت” (فارسی)، که هنگام جواب دادن به نامه اداری یا شخصی به کار می‌رود. البته ”عطف” ، گاه، توجه دادن مخاطب به نامه‌ای است و ممکن است معنای ”بازگشت” یا ”پاسخ” را دربر نداشته باشد. برخی اوقات به جای کلمه ”پاسخ” (فارسی) ، ”در جواب” هم نوشته می‌شود.

پـیـرو

این کلمه از دو جزء ”پی” (اسم) و ”رو” (بن مضارع) ساخته شده و صفت فاعلی مرکب مرخم به معنای ”به دنبال رونده” است. وقتی نامه یا نامه‌هایی به جایی فرستاده می‌شود و پاسخ دریافت می‌گردد، در نامه یا نامه‌های بعدی از لفظ ”پیرو” استفاده می‌کنند. مثلاً می‌نویسند : پیرو نامه شماره ۴۲۸۷ تاریخ ۱۲ بهمن ۸۰ به اطلاع یا به استحضار می‌رساند :

یا : پیرو نامه‌های شماره ۲۱۷۵۶ و ۹۷۱۴۲ ، به تاریخ ۲۵ بهمن و ۳۰ اسفند ۸۰ به اطلاع می‌رساند :

پـی نـوشـت

از دو جزء ”پی” (اسم) و ”نوشت” (فعل ماضی ساده سوم شخص) ساخته شده است. یعنی صفت مفعولی مرکب مرخم (کوتاه شده) است که به معنای ”پایین نوشته شده” ، یعنی مطلبی که در پایین نامه نوشته شده به کار می‌رود.

پیـوسـت

واژه‌ای فارسی است، لکن برخی کاربرد آن را غلط می‌دانند، زیرا این کلمه مصدر مرخم و به مفهوم ”پیوستن” و ”الحاق نمودن” (مصدر ساده و مرکب) است و بهتر است آن را به جای ضمیمه به کار نبریم. مترادف این واژه، ”ضمیمه” ، ”منظم” و ”به انضمام” عربی است. برخی از کلمه ”به همراه” استفاده می‌کنند.

تشـکیـلات

به مجموعه‌ای هماهنگ و موزون که سلسله مراتب، هدف و وظایف و ارتباطات معینی دارا باشد، تشکیلات گفته می‌شود.

تـصویـب

مصدر متعدی عربی و به معنای ”صواب شمردن” ، ”راست و درست دانستن” ، ”به درستی خبری حکم کردن” است. این واژه نیز، هم خانواده با ”مصوب” و ”مصوبه” است که البته ”مصوبه” به پیروی از اسم مؤنث عربی در فارسی آمده و کاربرد آن به لحاظ آنکه در فارسی تک واژ مؤنث نداریم، نادرست است ولی به سبب کاربرد مکرر آن نمی‌توان آن را نادرست انگاشت ولاجرم باید آن را پذیرفت. این کلمه هنگامی‌به کار می‌رود که می‌خواهند مطلبی را به‌صورت قانونی و لازم الاجرا درآورند و می‌گویند : ”به تصویب رسیده” یا ”تصویب شده” است.

تلـفنگرام

واژه‌ای فرانسوی است و به معنای ”مخابره” یا اعلام خبر است که به منظور تسریع در کار به وسیله تلفن بیان می‌شود تا گیرنده آن را بنویسد. در زمان حاضر دستگاه ”دورنگار” (فاکس) کاربرد ”تلفنگرام” را محدود کرده است.

تلکـس

این واژه هم فرانسوی و نام دستگاهی است که به وسیله آن، پیام نوشتاری به‌صورت مستقیم بین دو مشترک مبادله می‌شود یا به پیامی‌گفته می‌شود که از طریق دستگاه تلکس مخابره می‌شود.

تلگـراف

واژه‌ای فرانسوی و نام دستگاهی است که به وسیله آن، پیامی‌را از راه دور مخابره می‌کنند و آن مرکب از دستگاه فرستنده و دستگاه گیرنده و سیم های رابط است.

تلگرافی

این ترکیب، صفت نسبی و منسوب به تلگراف است که از واژه فرانسوی تلگراف و حرف ”ی” فارسی ساخته شده است. در اصطلاح به مفهوم ”شیوه تلگراف یا وسیله تلگراف” است و بیشتر وقتی به کار می‌رود که کوتاه کردن صحبت یا سرعت در عمل مورد نظر باشد.

تلگـرام

واژه فرانسوی و به مفهوم مطلب و پیامی‌است که به وسیله دستگاه ”تلگراف” مخابره می‌شود.

حسـابـداری

دایره رسیدگی به دخل و خرج های هر سازمان را که زیر نظر حسابدار و به کمک یک یا چند تن دیگر، اداره می‌شود، حسابداری می‌گویند. مسؤولیت رسیدگی به کلیه حسابهای مالی هر اداره بر عهده ”ذی حساب کل” آن اداره است.

دایـره

جزیی از بخش به شمار می‌رود که زیرنظر مستقیم مسؤول بخش، وظایف تعیین شده را انجام می‌دهد.

دبیـرخـانه

دبیرخانه، واحد اداری مشخصی است که اداره امور دفتری را براساس روشهای تدوین شده برعهده دارد. وظیفه مهم دبیرخانه، نظارت برنامه‌های رسیده و ثبت و توزیع نامه‌های وارد یا صادر شده است. دبیرخانه ممکن است به روش ”متمرکز” ، ”غیرمتمرکز” یا ”نیمه متمرکز” اداره شود. (برای اطلاع بیشتر می‌توان به کتاب : ”اداره امور دفتری” نوشته سیدابراهیم علن از مجموعه انتشارات ”مرکز آموزش مدیریت دولتی” مراجعه کرد.

دستـورالعمل

نوشته­ای است که چگونگی اجرای کار و وظیفه رده های پایین تر را در ادای وظایف اداری و مأموریت ها بیان می‌کند. دستورالعمل، بررسی جزئیات و مسؤولیت ها و طریق اجرای آنهاست. دستورالعمل در حقیقت، دستور و شیوه چگونگی اجرا کردن آیین نامه‌ها و مقررات اداری است. ناگفته نماند که ترکیب ”دستور” (فارسی) با ”عمل” (عربی) درست نیست، لکن این ترکیب سال هاست به کار می‌رود و دیگر نمی‌توان آن را از زبان فارسی بیرون راند. فارسی این کلمه ”دستور کار” است که به لحاظ معنا ، جامع نیست.

دورنـگار (فاکس)

دورنگار معادلی است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه فاکس اروپایی تصویب و پیشنهاد کرده است. دو معادل دیگر این واژه ”نمابر” و ”دورنویس” است. دورنگار دستگاهی است که تصویر هرگونه نوشته و نقشی را با داشتن رمز طرف مقابل برای دستگاه مشابه خود می‌فرستد.

ذی حسـاب

ارجح ترین فرد در رسیدگی به حساب و کتاب پولی و هزینه های هر مؤسسه را ”ذی حساب” و حوزه مربوط به وی را ”ذی حسابی” می‌گویند.

راهـ‌کار

برنامه و ارائه طریقی را که به منظور حل و فصل کاری پیشنهاد می‌شود، راه‌کار می‌نامند.

رده

واژه‌ای فارسی و به معنای دسته و طبقه است و در اصطلاح اداری به سطحی از سطوح تشکیلاتی هر مجموعه می‌گویند که تحقق وظایف و مأموریتهای محول را بر عهده می‌گیرد.

رئیـس

فردی را که مسؤولیت مستقیم هماهنگ سازی مسؤولان و سیاست های هر سازمان و مؤسسه را با حکم مقام برتر بر عهده دارد، رئیس اداره یا سازمان می‌گویند. البته در برخی موارد وظایف رئیس فراتر از عرف است. مثلاً رئیس سازمان صدا و سیما را که مقام معظم رهبری تعیین می‌کند، نمی‌توان با رئیس فلان اداره قیاس کرد. در این قبیل موارد رئیس تا حد وزیر شناخته می‌شود. نوشتن کلمه ”رییس” نادرست است، چراکه اولاً ”رئیس” عربی است و طبق قاعده چنانچه پیش از همزه­ حرف مفتوح و پس از آن ”ای” کشیده باشد، همزه روی پایه خود ثابت می‌ماند. ثانیاً همزه در کلمه ”رئیس” در ریشه کلمه است و تبدیل به ”یا” نمی‌شود.

سرپـرسـت

مسؤول موقت هر سازمان را در زمانی که رئیس آن مؤسسه انتخاب نشده است، سرپرست می‌گویند. البته به مسؤولان ثابت برخی مؤسسات نیز سرپرست گفته می‌شود.

سنـد

هر مطلب و نوشته و مدرکی که بتوان به آن اعتماد و استناد کرد، به‌ویژه نوشته‌ای که از پشتوانه قانونی و اجرایی برخوردار است، سند می‌گویند. سند را به سند عادی و رسمی‌می‌توان تقسیم کرد. نوشته‌ای که در مرجعی ذی صلاح تنظیم نشده باشد، ­”سند عادی” و نوشته‌ای را که در مرجعی صلاحیت دار تنظیم شده باشد، ”سند رسمی” می‌گویند.در تعریفی دیگر : اسنادی را که درخور طبقه بندی و حفاظت باشد، اسناد رسمی‌می‌نامند. قبلاً اشاره کردیم که قانون مدنی کشور در ماده ۱۲۸۴ خود سند را این گونه تعریف کرده است : ”سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ”

که البته‌این ماده قانون در زمانی به تصویب رسید که نوار و فیلم و سایر موارد سند، تلقی نمی‌شده است. چه بسا امروزه مدارکی نظیر ارائه فیلم و نوار به دادگاه سند تلقی شود و درخور نفی یا اثبات باشد.

شـرح وظـایـف

تعیین و تبیین حدو وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای هر جزو اداری را با توجه به اهداف هر مجموعه که در قالب ضوابط و مقررات و قوانین مربوط باشد، شرح وظایف می‌نامند.

طـرح

به هرگونه پیشنهاد برای اجرا شدن برنامه یا رفع مشکلی، طرح می‌گویند. در هر طرح باید به اجرایی بودن و مقرون به صرفه بودن آن التفات کرد.

ضـابطه یا ضوابـط اداری

چارچوب و مقررات و حدود تعیین شده برای امور گوناگون هر سازمان و مؤسسه را که مراجع یا مقامات ذی صلاحی در نظر گرفته اند، ضابطه یا ضوابط اداری می‌نامند.

عطـف (بازگشت)

عطف، واژه‌ای عربی و مصدر لازم به معنای مایل شدن به چیزی و برگشتگی و بازگشت است. معادل فارسی آن ”بازگشت” یا ”در بازگشت” است. در اصطلاح اداری، هرگاه نامه‌ای از طرف اداره‌ای رسیده باشد و ما بخواهیم به آن پاسخ دهیم یا استناد کنیم یا توجه مخاطب را به آن جلب کنیم، می‌نویسیم : ”عطف به نامه شماره …… تاریخ …… که می‌توان به جای کلمه ”عطف” (عربی) ”بازگشت” (فارسی) نگاشت، که پیش تر هم اشاره کردیم.

قـانـون

سلسله قواعدی که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه کشور و حقوق مردم و تکالیف آنان را در برابر دولت و مقررات اداری مشخص می‌کند، قانون می‌نامند.

قانون چارچوبی کلی است که‌ایین نامه‌ها، مرام نامه‌ها، اساس نامه‌ها و دستورالعمل ها و دیگر مقررات اداری نباید با آن مغایر باشد و همه آنها باید در چارچوب قانون، تهیه و تدوین شود.

قـائـم مقـام

فردی را که در غیاب رئیس یا مسؤول هر سازمان و مؤسسه عهده دار تمام یا قسمتی از اختیارات وی می‌شود، قائم مقام می‌نامند.

کـارگـزینـی

بخش مهمی‌از هر سازمان که پرونده های کارکنان و امور مربوط به آنان از قبیل رسیدگی به حقوق، ترفیع پایه، تعیین و اعلام محل خدمت، مرخصی ها و کارهایی از این دست را در اختیار دارد و در چارچوب قانون و زیر نظر مقام بالاتر به‌این امور می‌پردازد، کارگزینی نامیده می‌شود.

کمیـسیون

کمیسیون، واژه‌ای فرانسوی است و به معنای مجموعه افراد منتخب هر سازمان یا تشکیلات است که برای بررسی و دنبال کردن موضوع یا مسئله‌ای خاص گردهم می‌آیند.

گـردش کـار

شروع و بررسی و تجزیه و تحلیل کارهای انجام شده درباره برنامه‌ای ویژه را که همراه با پیشنهاد برای تصمیم مقتضی به رده بالاتر می‌فرستند، ”گردش کار” می‌نامند.

لایـحه

پیش نویس قوانین تسلیم شده از طرف هیئت دولت به مجلس را ”لایحه” می‌نامند. تا زمانی که‌این لوایح به تصویب مجلس نرسیده است، ”لایحه” نام دارد، اما پس از آن ”تصویب نامه” است.

مـأمـوریـت

تکلیف یا تکالیف کلی را که از طرف مراجع ذی صلاح به‌صورت شفاهی یا کتبی و به منظور بررسی و اجرای کاری به فرد یا تشکیلاتی معین داده می‌شود، مأموریت می‌گویند.

مـتـبـوع

واژه‌ای عربی و اسم مفعول و به معنای ”پیروی شده” یا ”تبعیت شده و اطاعت شده” در برابر ”تابع” است که همراه کلمه هایی چون : اداره، وزارت، دولت، کشور و ریاست به کار می‌رود، نظیر : اداره متبوع، وزارت متبوع، کشور متبوع، ریاست متبوع و غیره . بدیهی است املای این کلمه نباید با واژه ”مطبوع” (دلپسند) اشتباه شود.

مـدیـریـت

در برخی سازمان‌ها و مؤسسات، واحدهای اداری گوناگونی. مسؤولیت حوزه‌ای مشخص را با شماری کارمند و زیر نظر رئیس یا مسؤول آن مؤسسه بر عهده دارند که‌این واحدها را مدیریت و مسؤول آنها را مدیر می‌نامند.

نباید فراموش کرد که کلمات : ”مدیریت” ، ”معاونت” ، ”ریاست” ، ”فرماندهی” و نظایر آن مصدر است و نباید آنها را برای اسم ذات (شخص) به کار برد و قبلاً هم اشاره کردیم.

مسـؤولیت مستـقیم یـا غـیرمسـتقیم

هرگاه مسؤول و مقام بالاتر بدون واسطه، در کار و برنامه رده های پایین تر مداخله و نظارت کند و امر و نهی نماید، مسؤولیت مستقیم و اگر با واسطه و غیرمستقیم بر کار زیردست خود نظارت کند، مسؤولیت غیرمستقیم دارد.

مصـوب / مصـوبه

مصوبه، اسم مفعول و مؤنث مصوب است و در اصطلاح هرگونه قانون یا مطلبی را که در مجلس یا شورایی لازم الاجرا تشخیص می‌دهند و ابلاغ می‌کنند، مصوبه می‌نامند. برای این اصطلاح، صورت جمع، یعنی ”مصوبات” هم می‌گویند. اشاره کردیم که در فارسی تک واژ مؤنث نداریم لکن این کلمه در فارسی جا افتاده و چاره‌ای جز پذیرفتن آن نیست.

لازم به ذکر است وبسایت حساب من آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما پیرامون مطالب آموزش مالی اداری خود می باشد.

 

پرفروش‌ترین لوازم اداری

 

 

 

برچسب ها

نظرات شما

  viagra for sale می گوید :

  Thanks for the various tips shared on this web site. I have realized that many insurance agencies offer buyers generous special discounts if they decide to insure multiple cars with them. A significant number of households have got several motor vehicles these days, in particular those with more mature teenage young children still living at home, as well as the savings with policies may soon mount up. So it is a good idea to look for a good deal.

  cheapest car insurance می گوید :

  This article is a home run, pure and simple!

  buy levitra online می گوید :

  You mean I don’t have to pay for expert advice like this anymore?!

  generic cialis می گوید :

  What an awesome way to explain this-now I know everything!

  viagra online می گوید :

  Wonderful explanation of facts available here.

  car insurance cheap می گوید :

  What a pleasure to find someone who thinks through the issues

  levitra می گوید :

  It’s a pleasure to find someone who can identify the issues so clearly

  viagra levitra می گوید :

  Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for newbie blog writers? I’d definitely appreciate it.

  cialis online می گوید :

  How neat! Is it really this simple? You make it look easy.

  levetra می گوید :

  Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. :)

  erectile می گوید :

  Surprisingly well-written and informative for a free online article.

  cheap generic cialis می گوید :

  Pleasing to find someone who can think like that

  generic levitra می گوید :

  That’s the best answer by far! Thanks for contributing.

  buy viagra می گوید :

  Radu, hai sa facem altfel. Ne uitam doar la rezultate (ele confirma ce e bine pentru clienti, nu?) si vorbim peste 1-2 ani (cand zice Marius ca ne vom iubi – imi pare rau ca o sa il dezamagim la momentul respectiv). Altfel, ma bucur ca vanzarile Profitshare au iesit de aproape 3 ori mai mari decat ale noastre, inseamna ca piata are viitor si cel mai mare jucator va profita cel mai mult. Nu ca asta ar fi cel mai important indicator, dar inteleg de ce il scoti in fata.In rest, poti sa spui orice, n-am nici un stress – dupa cum poate ti-ai dat seama

  levitra می گوید :

  Intelligence and simplicity – easy to understand how you think.

  online viagra می گوید :

  Superbly illuminating data here, thanks!

  insurance auto می گوید :

  I have been so bewildered in the past but now it all makes sense!

  cheapest car insurance می گوید :

  Your’s is the intelligent approach to this issue.

  cheap cialis sale online می گوید :

  Knocked my socks off with knowledge!

  buy cialis می گوید :

  Truly true. Great post. Reminds me of differences between Jobseeker Hunters & Gatherers. Hunters go out and bag their game-result: their prey dies (hunter gets what he wants from his networking contact but it’s transaction and one-sided). Gatherers go out and, well, gather-result is people come together and are stronger for it (it’s relational and two-way).

  cheap car insurance می گوید :

  Gee whiz, and I thought this would be hard to find out.

  order cialis می گوید :

  Ben, do you close the door to Trixie’s room or have a gate? Do you just ignore any cries or toy playing until she just falls asleep on her own? Does she at least return to her bed on her own or just send end up sleeping anywhere in the room? Just curious how you even handle a situation like this…

  cheap cialis sale online می گوید :

  You make things so clear. Thanks for taking the time!

  cheap insurance می گوید :

  i want to be able to do that kind of work with computers, but they don’t necessarily pay that well (40k a yr). Are there any other computer careers that involve repair work, ect. that pay at least 10k higher yearly? Thanks!. thanks anyway ppl i got some information from my dad who works in it department. he gave me some help on the issue..

  Order Cialis online می گوید :

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Many thanks

  cheap car insurance می گوید :

  Knocked my socks off with knowledge!

  auto insurance quotes می گوید :

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A great read. I will certainly be back.

  buy viagra online می گوید :

  Oh, do I ever hear you. I just had a big old pile of almost brand new Gymboree clothes that I was selling there for $15 (about 30 pieces) and someone had the nerve to write me (I have 4 good photos posted) and tell me that if I thought I was ever going to “unload” them (as if they were stolen goods or counterfeit money or something) I’d have to add more photos and drop my price.It felt awfully good to write back and let them know that I had 25 emails before them and sold them already..-= Molly’s last blog post… =-.

  levitra on line می گوید :

  This could not possibly have been more helpful!

  Drion می گوید :

  Stands back from the keyboard in amaetmenz! Thanks!

  بیگی می گوید :

  در شرایط فعلی این اطلاعات برای ارباب رجوع بسیار قابل استفاده است

  روشنکrr می گوید :

  بسیار اطلاعات ارزشمند وجالب وقابل استفاده است