ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۰۸:۴۳
ناحیه منو


آشنایی با حسابداری پیمانکاری

آشنایی با حسابداری پیمانکاریموسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات ...

آشنایی با حسابداری پیمانکاری

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند.

 

مثال:

شرکت ثمین درزمینه پیمانکاری فعالیت می کند این شرکت درفروردین سال ۱۳۹۲درمناقصه ای که قیمت پایه ی آن ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بودشرکت نمودوباپیشنهادی ۵۵۰۰۰۰۰۰۰ریالی برنده مناقصه گردید این شرکت درهنگام ورود به مناقصه سپرده شرکت درمناقصه را به ارزش ۵ درصد قیمت پایه ارائه نمود طبق ضوابط بانک طرف حساب ۲۰درصدمبلغ ضمانتنامه را نقدی ومعادل ۸۰درصدغیرنقدقرارداده شود هزینه کارمزدهرضمانت نامه ۱۰۰۰۰۰ریال بوده این شرکت پس ازبرنده شدن ضمانت انجام تعهدات رامعادل ۵درصدقرارداداخذوقراردادمنعقدنمود ضمانت شرکت درمناقصه خودرامسترد وبا ارائه ضمانتنامه کافی ۲۰درصدقراردادپیش پرداخت دریافت نمود

پیمان مذکوردرسال x1تکمیل شدودردومرحله صورت وضعیت تنظیم گردید.

مرحله اول:پایان شهریورکه ۴۰درصدپیشرفت داشت ومرحله دوم اسفند ۱۰۰درصدکارتکمیل ئتحویل موقت گردید .

هزینه انجام شده در ۶ماه اول ودوم به شرح زیراست:

شرح                               ۶ماه اول                           ۶ماه دوم

موادومصالح مصرفی          ۹۵۰۰۰۰۰۰                           ۱۸۰۰۰۰۰۰۰

دستمزد                           ۵۰۰۰۰۰۰۰                        ۷۰۰۰۰۰۰۰

سربار                            ۳۵۰۰۰۰۰۰                          ۴۰۰۰۰۰۰۰

جمع کل                        ۱۸۰۰۰۰۰۰۰                        ۲۹۰۰۰۰۰۰۰

مطلوب است:ثبت رویدادهای فوق دردفاتر شرکت ثمین وانجام ثبت های لازم ازبابت استرداد ضمانتنامه

 

پاسخ:

 

۲۵۰۰۰۰۰۰=۵%*۵۰۰۰۰۰۰۰۰

این عدد به دو قسمت تقسیم می گردد

۵۰۰۰۰۰۰=۲۰%*۲۵۰۰۰۰۰۰ نقدی

۲۰۰۰۰۰۰۰=۸۰%*۲۵۰۰۰۰۰۰

۲۴۰۰۰۰۰۰=۱۲۰%*۲۰۰۰۰۰۰۰ غیر نقدی

 

ثبت شرکت درمناقصه:

 

۱)هزینه اخذضماتننامه       ۱۰۰۰۰۰

بانک                            ۱۰۰۰۰۰

بابت واریزکارمزدبانکی

 

۲)ضمانتنامه دریافتنی ازبانک ۵۰۰۰۰۰۰

بانک                         ۵۰۰۰۰۰۰

بابت ثبت نقد

 

۳)حساب انتظامی ۲۴۰۰۰۰۰۰

طرف حساب انتظامی       ۲۴۰۰۰۰۰۰

غیرنقد

 

۴) حساب انتظامی ۲۵۰۰۰۰۰۰

طرف حساب انتظامی        ۲۵۰۰۰۰۰۰

 

اگردرشرکت درمناقصه برنده نشدیم ثبت ۲ -۳-۴ برعکس میشود

اگردرشرکت درمناقصه برنده شدیم ثبت های زیر را انجام می دهیم

 

۲۷۵۰۰۰۰۰ =۵%*۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰

۵۵۰۰۰۰۰=۲۰%*۲۷۵۰۰۰۰۰

۲۲۰۰۰۰۰=۸۰%*۲۷۵۰۰۰۰۰

۲۶۴۰۰۰۰۰=۱۲۰%*۲۲۰۰۰۰۰۰

 

 

ثبت انجام تعهدات:

 

۱)هزینه انجام مناقصه                     ۱۰۰۰۰۰

بانک                                       ۱۰۰۰۰۰

۲) ح دریافتنی ازبانک                  ۵۵۰۰۰۰۰

بانک                                    ۵۵۰۰۰۰۰

 

۳)ح انتظامی                           ۲۶۴۰۰۰۰۰

طرف حساب انتظامی                         ۲۶۴۰۰۰۰۰

۴)ح انتظامی                           ۲۷۵۰۰۰۰۰

طرف حساب انتظامی                        ۲۷۵۰۰۰۰۰

 

۱۱۰۰۰۰۰۰=۲۰%*۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰

۲۲۰۰۰۰۰۰=۲۰%*۱۱۰۰۰۰۰۰۰

۱۰۵۶۰۰۰۰=۱۲۰%*۱۱۰۰۰۰۰۰

 

 

ثبت ضمانتنامه پیش پرداخت:

 

۱)هزینه شرکت            ۱۰۰۰۰۰

بانک                                  ۱۰۰۰۰۰

۲)ح دریافتنی              ۲۲۰۰۰۰۰۰

بانک                                ۲۲۰۰۰۰۰۰

۳)ح انتظامی             ۱۰۵۶۰۰۰۰۰

طرف ح انتظامی                      ۱۰۵۶۰۰۰۰۰

۴)ح انتظامی              ۱۱۰۰۰۰۰۰۰

طرف ح انتظامی                     ۱۱۰۰۰۰۰۰

۵ )بانک  ۱۱۰۰۰۰۰۰۰

پیش دریافت                     ۱۱۰۰۰۰۰۰۰

۶)پروژه درجریان ۳۰۰۰۰۰

هزینه اخذ ضمانتنامه             ۳۰۰۰۰۰

۷) پروژه در جریان   ۱۸۰۰۰۰۰

بانک                       ۱۸۰۰۰۰۰۰

ثبت صورت وضعیت :

۲۲۰۰۰۰۰۰۰=۴۰%*۵۵۰۰۰۰۰۰۰

۶۶۰۰۰۰۰=۳%*۲۲۰۰۰۰۰۰

۳۶۶۶۶۶۶۹=۱۶٫۶۶*۲۲۰۰۰۰۰۰۰

۲۲۰۰۰۰۰۰=۱۰%*۲۲۰۰۰۰۰۰۰

۴۴۰۰۰۰۰۰=۲۰%*۲۲۰۰۰۰۰۰

جمع کل برابر می شود با ۱۰۹۲۶۶۶۶۷ از ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ کم می کنیم برابر می شود با پولی که کارفرما باید بدهد

 

حساب دریافتنی ۱۱۰۷۳۳۳۳۴

پیش دریافت ۴۴۰۰۰۰۰۰

سپرده دریافتنی ۲۲۰۰۰۰۰۰

پروژه در جریان ۳۶۶۶۶۶۶۷

علی الحساب مالیاتی ۶۶۰۰۰۰۰

صورت وضعیت تایید شده                                 ۲۲۰۰۰۰۰۰۰

صورت وضعیت بعدی را هم به همین ترتیب ادامه می دهیم با ۶۰% مبلغ پیمان و ثبت ها به همین ترتیب تکرار می شود

برچسب ها

نظرات شما