ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۰۹:۰۹
ناحیه منو


آشنایی با روند اعتراض به حق بیمه و خسارت

آشنایی با روند اعتراض به حق بیمه و خسارت  شاید یکی از دغدغه های حسابداران عزیز در طول دوره کاری مشکلات مربوط به بیمه باشد. امروز قصد دارم حضور شما نحوه اعتراض به حق بیمه و ...

آشنایی با روند اعتراض به حق بیمه و خسارت

 

شاید یکی از دغدغه های حسابداران عزیز در طول دوره کاری مشکلات مربوط به بیمه باشد. امروز قصد دارم حضور شما نحوه اعتراض به حق بیمه و دیگر راهکارها را بیان کنم . در صورتی که کافرما به میزان حق بیمه و حسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به شعبه تامین اجتماعی تسلیم کند.شعبه بیمه هم موظف است حداکثر تا ۱ ماه پس از دریافت نامه اعتراض در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید و در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

آشنایی با هیات های بدوی تشخیص مطالبات

نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی که ریاست هیات را به عهده دارد .

یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نمایند صنف مربوط به معرفی اتاق صنف در مورد  افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد

یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی

نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی به انتخاب وزیر رفاه و تامین اجتماعی

آرا هیات های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارت دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از دویست هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.

میزان حق بیمه

در قانون تامین اجتماعی حق بیمه به دو شیوه تعیین گردیده است: یکی از طریق تعیین درصد مشخصی از مزد یا حقوق بیمه شده است که علی الوصول پرداخت آن به عهده کارفرماست و دیگری تعیین حق بیمه به صورت مقطوع و علی الراس

اعتراض به میزان حق بیمه و خسارت در مواردی که حق بیمه درصدی از مزد یا حقوق است و هم در مواردی که حق بیمه به صورت مقطوع و علی الراس  تعیین می شود قابل طرح است . در این صورت اعتراض می تواند به روش های زیر تنظیم گردد:

  • اعتراض به اشتباه در تعیین مزد یا حقوق مبنای محاسبه حق بیمه
  • اعتراض به اشتباه در محاسبه درصدها
  • اعتراض به اشتباه در تعیین حق بیمه مقطوع و علی الراس
  • اعتراض به اشتباه در تعداد کارگران
  • اعتراض به مواعد و درصدهای لحاظ شده در محاسبه جرائم

نحوه تقدیم اعتراض

پس از ابلاغ مورد مطالبه به کارفرما از سوی سازمان وی می تواند اعتراض خود را ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به طور کتبی به شعبه یا نمایندگی تقدیم کند. در عمل برای طرح اعتراض فرم هایی تهیه شده که موارد لازم جهت اعتراض در آن درج می شود. در ماده ۲ آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات شعب و نمایندگی های سازمان مکلفند اعتراض مندرج در فرم را در دفتر نامه های وارده ثبت نموده و ضمن تعیین وقت رسیدگی در ذیل فرم شماره ۱ یک نسخه از آن را به کارفرما ابلاغ نمایند. البته صرفا کتبی بودن اعتراض قابل قبول خواهد بود .

نکته : در صورتی که اعتراض کارفرما بوسیله پست سفارشی دو قبضه به واحد مربوطه سازمان ارسال شده است تاریخ قبض پستی تاریخ اعتراض محسوب می شود.

نحوه ابلاغ آرا هیات بدوی

آرا هیات بدوی باید به سازمان و کارفرما ابلاغ گردد. در موقع ابلاغ باید یک نسخه از رای به کارفرما تسلیم و نسخه دوم که به رویت رسیده است جهت اقدام به سازمان  اعاده شود. ابلاغ رای به کارفرما به وسیله مامور ابلاغ سازمان یا بوسیله نیروی انتظامی و بر اساس ضوابطی که در قانون آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ حکم محاکم مقرر گردیده است انجام خواهد گرفت.

تقسیط بدهی

طبق ماده ۴۶ تامین اجتماعی سازمان می تواند به درخواست کارفرما بدهی اورا حداکثر تا ۳۶ قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل ۱۲ درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد . در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

موانع رسیدگی به اعتراض کارفرمایان

در مواردی که فرم اعتراض فاقد نام و نام خانودادگی امضا یا مهر یا اثر انگشت کارفرما و تاریخ باشد

در مواردی که ادعای وکالت یا نمایندگی معترض قابل احراز نباشد.

برچسب ها

نظرات شما