ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۰۷:۳۲
ناحیه منو


ترازنامه حسابداری چیست ؟

ترازنامه حسابداری چیست ؟ ترازنامه عبارت است از صورت حسابی که دارائیها ، بدهیها و سرمایه مالک یک واحد اقتصادی را در یک تاریخ معین نشان می دهد .ترازنامه در اشکال مختلفی تهیه می شود که ...

ترازنامه حسابداری چیست ؟

 

ترازنامه عبارت است از صورت حسابی که دارائیها ، بدهیها و سرمایه مالک یک واحد اقتصادی را در یک تاریخ معین نشان می دهد .ترازنامه در اشکال مختلفی تهیه می شود که نمونه رایج آن به  شکل T است .در زیر ترازنامه “تعمیر گاه نوریان “به تاریخ ۳۱خردادماه ۱۳۸۴به شکلT تهیه و ارائه شده است .

 

 تعمیرگاه نوریان

 ترازنامه

 به تاریخ ۳۱خردادماه ۱۳۸۴          (ارقام به ریال )

دارائیها:

بدهیها:

نقدوبانک

۴۳.۵۰۰.۰۰۰

حسابهای  پرداختنی

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

حسابهایدریافتنی

۵۰۰.۰۰۰

وام پرداختنی

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

اثاثه

۱.۰۰۰.۰۰۰

آپارتمان 

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

جمع بدهیها:

۵۵.۰۰۰.۰۰۰

سرمایه :

سرمایه آقای نوریان

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

جمع دارائیها

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰

جمع بدهیها وسرمایه

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰

بطوریکه ملاحظه می شود معمولا در تهیه  ترازنامه ، نکات زیر را در نظر می گیرند :

۱-   نوشتن عنوان :

عنوان ترازنامه شامل سه سطر جداگانه به شکل زیر است .

۱-۱ نام واحد اقتصادی : “تعمیر گاه نوریان”

۲-۱ نام گزارش یا صورت حساب مالی : ترازنامه .

۳-۱ تاریخ گزارش : به تاریخ  ۳۱ خرداد ماه  ۱۳۸۴، نوشتن تاریخ دارای  اهمیت زیادی می باشد ,  چون مبالغ مندرج در ترازنامه ، وضعیت مالی موئسسه را در آن تاریخ مشخص می نماید .

 

۲- واحد اندازه گیری :

در حسابداری واحد انداره گیری رویدادهای مالی ، پول رایج هر کشور است . که در ایران ریال می باشد .

۳- ترتیب نوشتن دارائی ها :

معمولا در ترازنامه دارائیها به ترتیب قابلیت تبدیل به نقد نوشته می شوند . دارائیهایی که در جریان عادی عملیات زود تر تبدیل به نقد می شوند در ابتداء و دارائیهایی که دیرتر به نقد تبدیل می شوند یا به منظور کسب وجه نقد استفاده می شوند . در ردیف های بعدی درج می گردند .

۴- ترتیب نوشتن بدهیها و سرمایه :

سرمایه بعد از نوشتن بدهیها در ترازنامه می آید، زیرا حق بستانکاران بر حق صاحب سرمایه تقدم دارد . بدهیهای مختلف واحد اقتصادی به ترتیب تاریخ سررسید پرداخت در ترازنامه نوشته می شوند .

۵- طرز ارائه جمع دو طرف ترازنامه :

جمع نهائی هر ستون در طرفین ترازنامه دارای خصوصیات زیرمی باشد:

۱-جمع دوطرف ترازنامه همیشه با هم مساوی می باشند.

۲-   جمع دو طرف ترازنامه در یک ردیف نوشته می شوند.

۳-   زیر جمع نهائی  دو خط موازی کشیده می شود.

برچسب ها

نظرات شما