ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : دوشنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۰۷:۲۰
ناحیه منو


ترجمه اصطلاحات مهم در علم اقتصاد و بازاریابی

ترجمه اصطلاحات مهم در علم اقتصاد و بازاریابی  ارتباطات جاری مشتری- شرکت ongoing customer–firm relationshipsمحرز شده establishedزمان برگشت سرمایه payback timeچرخش متعامد واريماكس orthogonal VARIMAX rotationتحلیل مولفه های اصلی principal components analysisنرمال سازی کایزر Kaiser normalizationجذر متوسط مربع خطا root mean square errorحساب ...

ترجمه اصطلاحات مهم در علم اقتصاد و بازاریابی

 

ارتباطات جاری مشتری- شرکتongoing customer–firm relationships
محرز شدهestablished
زمان برگشت سرمایهpayback time
چرخش متعامد واریماکسorthogonal VARIMAX rotation
تحلیل مولفه های اصلیprincipal components analysis
نرمال سازی کایزرKaiser normalization
جذر متوسط مربع خطاroot mean square error
حساب بازه ایinterval arithmetic
روش ترجیح بر اساس مشابهت به راه حل ایده‌آلTechnique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
مقدار قطعی، مقدار کلاسیک، ارزش قطعی، ارزش کلاسیکcrisp value
ضریب نزدیکیcloseness coefficient
نظریه مجموعه فازیfuzzy set theory
غیر فازی سازیDefuzzify
غیر فازی سازیDefuzzification
رتبه بندی گزینه هاrating of alternatives / ratings of alternatives
تابع عضویتmembership function
تظاهر به خشمfaking anger
سایت امکاناتی، سایت تسهیلات (محل تسهیلات)، بررسی و تعیین منطقه ای که از تسهیلات و شرایط لازم برای انجام یک پروژه برخوردار باشدfacility site
مجموعه وزنی (مجموعه ای از وزن ها و امتیازات)weighting set
ارائه خدماتservice delivery
ویژگیهای محیط زیستی (تناسب با محیط زیست)environment friendly / environmental friendliness
ابزار پیمایشsurvey instrument
تحلیل موجودی محصولProduct inventory analysis
بی اساسunfounded
تمرکز زداییDecentralization / decentralisation
شاخص نیکویی برازشGoodness of fit index
خطای جذر میانگین مربعاتRoot mean square error
تکنیک چرخش مایل کمینهoblimin rotation technique
تکنیک چرخش مایل بیشینهoblimax rotation technique
مدیریت مبتنی بر ارزش، مدیریت ارزش محورValue-based Management
مدیران ارشد مالیCFO (Chief financial Officer)
مدیران ارشد اجراییCEO (Chief Executive Officer)
عضو دائم هیئت علمی، استاد رسمی (معادل دانشیار)tenured professor  (= Associate professor
استاد رسمی – آزمایشی (معادل استادیار)tenure-track professor (= Assistant Professor)
پرسنل متصدیTenured personnel
پرسنل غیر متصدیNon-tenured personnel
هزینه یابی بر اساس فعالیتActivity-based Costing (ABC)
کارت امتیاز دهی متوازنBalanced scorecard (BSC)
افراد موافق و منتقدApproving (Appreciative) & depreciative individuals
هم افزایی، هم کوشیsynergy
ذهنیتmindset
حسابداری مدیریت پیشرفتهsophisticated management accounting
پیشبرد یا اعتلای مدیریت مبتنی بر ارزشValue Based Management- sophistication
پیوستار مکانیک / ارگانیکmechanistic/organic continuum
سوگیری عدم پاسخnon-response bias
تحلیل عاملی تاییدیconfirmatory factor analysis (CFA)
تحلیل جزء اصلیprinciple component analysis (PCA)
واریانس همسانیHomoscedasticity
عدم قطعیت درک شده محیطی، ابهام درک شده محیطیperceived environmental uncertainty (PEU)
داده های پیمایشیsurvey data
کمترین توانهای دوم جزئیPartial Least Squares (PLS)
نظریه انتشارDiffusion  theory
عامل های ارزش مالیfinancial value drivers
حساب گویاrational account
طرفدار نیروی کار (مثل اتحادیه های کارگری)pro-labor / prolabor
مدل تصمیم گیری چند شاخصهMultiple Attribute Decision Making (MADM)
تصمیم گیری چند معیارهmultiple criteria decision making
خدمات اطمینان دهیAssurance Services
اطمینان دهی بی طرفانه / عینیobjective  assurance
نظر بی طرفانهobjective  opinion
اهداف محرزestablished objectives
بررسی موضوعیliterature review
تابع اطمینانAssurance function
ماتریس معکوسreciprocal matrix
اثر / تاثیر واسطه ای، اثر / تاثیر غیرمستقیمmediating effect
دوره تحصیلی سوم، سال سومtertiary education
وضعیت کنونیexisting setting
محیط کلاس درسclassroom setting
تجهیز شده باfacilitated with
مشاغل آتی، حرف آتیfuture careers
مبلغ شهریهFee of tuition
کمترین توانهای دوم عادیordinary least-square (OLS)
تحلیل تصادفی مرزیstochastic frontier analysis (SFA)
مدلسازی معادلات ساختاریstructure equation modeling / structural equation modeling (SEM)
مدلسازی چند سطحیmulti-level modeling / multilevel modeling  (MLM)
دوره نگارش انگلیسیEnglish  writing course
استانداردهای متداولpropriety standards
برنامه اجرایی ملی، برنامه عملیاتی ملیNational Action Plan
دستگیری، کمکhandholding
حداقل مربعات عادیordinary least-squares / ordinary least squares
کسب نوآوریWinning innovation
هوشمندی کسب نوآوریWinning innovation intelligence
فرآیند هوشمندی سریع در نوآوریQuick innovation intelligence Process
روش مرکز ثقلCentroid Method
سیستم استنتاج ممدانیMamdani inference system
متن کاویtext mining
مجموعه مقالات کنفرانسConference proceedings
مجموعه مقالات پژوهشیResearch proceedings
داده های شمارشیcount data
مقادیر داغیHotness values
نمودار احتمالprobability plot
رشد متوسط قابل انتظارexpected average growth  (PEAG)
ترخیص از گمرکcustom clearance
غافلگیری استراتژیکstrategic surprise
شوک استراتژیکStrategic shock
سیما شناسی‌، قیافه‌ شناسی‌، سیما، چهره‌، صورت‌physiognomy
تفکر خشک، اندیشه مردهstiff thought
ثبات گراییfixism
خرده پاSmallholder
ازدحام پذیری، ازدحام ورود، افزایش عرضه یک کالا / خدماتCrowding-in / Crowding in
ازدحام زدایی، ازدحام خروج، کاهش عرضه یک کالا / خدماتCrowding-out / Crowding out
اثر ازدحام خروج، اثر جبرانی، اثر جانشینی جبری، اثر پسرفتCrowding out effect
نهاده های کشاورزیagricultural inputs
پیش پرداختdown payment
نرخ اصلاحی، نرخ بازیابیrecovery rate
تقاضای عواملFactor demand
سرپرست خانوارhousehold head
ناحیه سرشماری استانداردstandard enumeration area (SEA)
میانگین متحرکMoving Average
مدل دابل هاردلdouble hurdle model
مدل نرمال کوتاه شده هاردلtruncated normal hurdle model
راه حل گوشه ایcorner solution
برون زاییExogeneity
هر بخش از سه قسمتtercile
انقطاعcutoff
متغیر ابزاریinstrumental variable
شگفتی سازهاwild cards
ثابت بودن تمام عوامل دیگرceteris paribus
قیمت سربسر، قیمت صافیbreak-even price
برند سازی مکانplace branding
برند شهر / مکانCity / place brand
خلاقان مشترکco-creators / co creators / cocreators
خلق مشترکco-creation / co creation / cocreation
سوالات بستهclose-ended questions
سوالات بازOpen-ended questions
ارادیvoluntaristic
نگرش شومپیتریSchumpeterian view
مدل عاملی تصدیقی نوع اولFirst order confirmatory factor model
شاخص نیکویی برازشGoodness-of-fit index / Goodness of fit index
شاخص بدی برازشBadness-of-fit index / Badness of fit index
شاخص برازش افزایشیincremental-fit index
برازش مطلقabsolute fit
معیارهای خاتمهcut-off criteria
لگاریتم تبدیلیlog-transformed
احساس و درکSensing and seizing
بدون شاهدUncontrolled
شاهدControl
مطالعه مشاهداتیObservational study
مطالعه مداخله ایInterventional study
مطالعه آزمایشی، مطالعه تجربیExperimental study
مطالعه نیمه تجربیQuasi- Experimental study
مطالعه توصیفیDescriptive study
مطالعه تحلیلیAnalytical study
مطالعه موردیCase study
گزارش موردیCase report
گزارش گروهیCase Series
داده های طولیLongitude data
روش کوهورت آینده نگرprospective cohort method
اطلاع دهندگیInformativeness
خانه دار، اداره کننده خانهhomemaker
نان آورbreadwinner
نان آور خانوادهFamily breadwinner
پراکنده کردنinterspersed
وابستگی نسل هاgenerational affiliation
بیبی بومر (ازدیاد تولد)Baby Boomer
سنت گرایی، سنت گراTraditionalists / Traditionalist
میان فرهنگیCross cultural / Cross-cultural / Crosscultural
ارتباطات خویشاوندیkin relationships
خویشاوندی، نسبتkinship
خانواده هسته ایnuclear family
خانواده گستردهextended family
طبقه کارگرWorking Class
خانواده گراییfamilism
نکاح، زناشوییwedlock
بچه زایی، بچه آوریChildbearing / child bearing / child-bearing
مجردیsinglehood
ارتباطات بین نسلیintergenerational relationships
چند فرهنگیmulticulturalism
آموزش در منزلhome schooling / home-schooling
استقلال فردی، فلسفه اصالت فردindividualism
خانواده گستردهextended family
پیش صنعتیPreindustrial
مدیریت سودEarnings management
قانون سربانس – اکسلیSarbanes-Oxley act
دوران بعد از ساکس (قانون سربانس – اکسلی)post-sox era
ذخیره شرطprovision
ذخیره زیان وامloan loss provision
نسبت ذخایر وام های زیاندهLoan Loss Provisions Ratio
ذخیره زیان وام اختیاریdiscretionary loan loss provisions
حساب اختیاریdiscretionary account
اقلان تعهدی اختیاریDiscretionary accrual
تامین ذخایرprovisioning
هموار سازی سودincome smoothing
هموار سازیSmooth / smoothing
حساب اختیاریdiscretionary account
اقلام تعهدی کاهشی – جدیدincoming-decreasing accrual
اقلام تعهدی افزایشی- جدیدincoming- increasing accrual
حسابرس جایگزینIncoming auditor
اندوخته زیان وامloan loss allowance
خزانه داری فدرالFederal Reserve
خلاصۀ تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیکStrategic Factors Analysis Summary (SFAS)
مقدار قطعcutoff value
وام های غیرقابل بازگشتnon-performing loans (NPL)
وام های غیرتعهدیnon-accrual loans
معوق، عقب افتاده، موعد گذشتهpast due
برات یا چکی که رأس موعد پرداخت نشده باشد، برات یا چک موعد گذشتهpast due check / past due bill
روش ذخیره سازیAllowance Method
ضریب سرمایهcapital ratio
ضریب سرمایه – سپردهDeposit-capital Ratio
بانک دارای سرمایه مناسبwell-capitalized bank
محدودیت سرمایهcapital constraint
وام مستغلاتreal estate loan
محدود سازی، مقید سازیconstraining
مدیریت جهت دار سودdirectional earnings management
به حساب زیان منظور نمودن وام، به حساب هزینه منظور نمودن وامloan charge-offs / loan charge-off
وصول نشده، پرداخت نشده، تصفیه نشده، معوق، در دست داد و ستد، پابرجا، واریز نشدهOutstanding
دین معوق، بدهی پرداخت نشده یا وصول نشدهoutstanding debt
سهام در دست داد و ستد، سهام منتشر شده و به فروش رفتهoutstanding stock
وام معوق، وام پرداخت نشدهOutstanding loan
مدیریت عایدات کاهش- سودincome-decreasing earnings management
مدیریت عایدات افزایش- سودincome-Increasing earnings management
نمره تمایلPropensity score
سرمایه قانونیregulatory capital
هزینه های قانونیregulatory costs
موسسات مالی سپرده گذارDepository Institutions
موسسات مالی سپرده گذار بیمه شدهInsured Depository Institutions
طرح نجات سرمایهbail out plan / bail-out plan / bailout plan
حق الزحمه حسابرسیaudit fee premium
پشتیبانی شغلیcareer support
تثبیت شدهEstablished
معافیت مالیاتیTax relief
سهام، ارواق مشارکت، منافعی در یک شرکت بزرگ، سهام مالی، منافع، سهمStake
خود ارزشمندAn end in itself
جلوگیری مالی، سرکوب مالیfinancial repression
وجوه وام دادنیloanable funds
مطالعه موجه، مطالعه قانع کنندهcompelling study
عدم ثبت در دفاتر مالیoff the book
فروش ثبت نشده در دفتر مالیsale off the book
تمکین مالیاتی، رعایت مالیاتیtax compliance
متغیر پنهانlatent variable
مجمع جهانی اقتصادWorld Economic Forum
فرار از پرداخت مالیات، تخلف مالیاتیtax evasion
بدهی نقدیliquid liability
عمق مالیFinancial depth
نهاد تنظیم کننده مقرراتregulatory body
محیط تنظیم کننده مقرراتRegulatory environment
درونزاییEndogeneity / Endogenity
ناهمگونی ارزش هاValue-Heterogeneity
درون زایی ارزش هاValue-Endogeneity
حاشیه نرخ بهره خالص، سود خالص بهرهnet interest margin
اصل حاکمیت قانونrule of law
حقوق گمرکیCustom Duties
اجتناب از پرداخت مالیاتtax avoidance
بار مالیاتیtax burden
بازده نزولیdiminishing return
تهیه منابع جهت پرداخت بدهی، تامین بودجه بدهیdebt finance
غیرسند، نوشته ای که تعهد حقوقی نداردNon-paper
انباشت خطرrisk pooling /  pooling of risk
سود خالص نهاییmarginal net benefit
اقتصاد سایهshadow economy
اعمال قانون، اجرای قانونlegal enforcement
سازگار با محیط زیستenvironmentally friendly
تفاوت نرخ سودInterest Rate Spread

 

برچسب ها

نظرات شما