ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : پنجشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۲۲:۵۰
ناحیه منو


تعرفه کرایه مسیرهای تاکسی تهران

در جدول زیر، تعرفه کرایه مسیرهای تاکسی تهران را بخوانید:(نرخ ها به تومان است)کد خط مبدا مقصد کیلومتر تاکسی سواری۱۱۱ میدان تجریش میدان سربند ۲.۷ ۱۰۰۰۱۱۶ میدان تجریش خیابان آصف، اسدآباد ۲.۹ ۱۰۰۰۱۱۹ پمپ بنزین ولنجک ولنجک ۲.۵ ۹۵۰۱۲۳ تقاطع بزرگراه مدرس- چمران کوهسار - درکه ۵.۸ ۱۷۵۰۱۲۴ تجریش کرج ۶۸ ۴۲۵۰۱۲۶ میدان قدس سیدخندان ۱۱.۵ ۱۹۰۰۱۲۹ تجریش میدان ولی عصر ۱۳.۵ ۲۲۵۰۱۳۶ تجریش پل نصر ۱۲.۵ ۱۹۰۰۱۴۴ نوبنیاد مترو قیطریه ۶ ۱۲۵۰۱۴۵ تجریش آبک ۲.۶ ۱۱۰۰۱۴۸ میدان قدس نوبنیاد ۷.۶ ۱۲۵۰۱۵۱ میدان قدس چهارراه ...

در جدول زیر، تعرفه کرایه مسیرهای تاکسی تهران را بخوانید:

(نرخ ها به تومان است)

کد خطمبدامقصدکیلومترتاکسی سواری
۱۱۱میدان تجریشمیدان سربند۲.۷۱۰۰۰
۱۱۶میدان تجریشخیابان آصف، اسدآباد۲.۹۱۰۰۰
۱۱۹پمپ بنزین ولنجکولنجک۲.۵۹۵۰
۱۲۳تقاطع بزرگراه مدرس- چمرانکوهسار – درکه۵.۸۱۷۵۰
۱۲۴تجریشکرج۶۸۴۲۵۰
۱۲۶میدان قدسسیدخندان۱۱.۵۱۹۰۰
۱۲۹تجریشمیدان ولی عصر۱۳.۵۲۲۵۰
۱۳۶تجریشپل نصر۱۲.۵۱۹۰۰
۱۴۴نوبنیادمترو قیطریه۶۱۲۵۰
۱۴۵تجریشآبک۲.۶۱۱۰۰
۱۴۸میدان قدسنوبنیاد۷.۶۱۲۵۰
۱۵۱میدان قدسچهارراه مینی سیتی۸.۵۱۶۰۰
۱۵۳آزادینوبنیاد۲۵۲۶۰۰
۱۶۸میدان قدسازگل۱۰.۲۱۶۰۰
۱۸۱تجریشالهیه۳.۵۱۰۰۰
۲۱۵صنعتمیدان توپخانه۱۴۲۵۰۰
۲۳۲پونکسیدخندان۱۶.۵۲۱۵۰
۲۳۴صنعتسیدخندان۹.۱۱۷۵۰
۲۵۲صنعتفاطمی۸.۳۱۴۰۰
۲۵۴گیشافاطمی۵.۱۱۲۵۰
۲۵۷سعادت آبادونک۸.۶۱۵۰۰
۲۵۹میدان صنعتونک۵۱۲۵۰
۲۶۲سعادت آبادانقلاب۱۳.۳۲۰۰۰
۲۶۳تجریشفلکه۲ صادقیه۱۹.۴۲۳۵۰
۲۶۴نصرانقلاب۷.۵۱۲۵۰
۲۷۵میدان صنعتآزادی۹.۵۱۵۰۰
۲۷۶آزادیسه راه ضرابخانه۱۷.۳۲۲۵۰
۲۸۱میدان صنعتشهرک تامین اجتماعی۵.۸۱۲۵۰
۲۸۳آتی سازمیدان کاج۳۱۰۵۰
۲۸۵میدان کاجپارک وی۶.۵۱۱۵۰
۲۸۶پل مدیریتونک۶.۵۱۲۵۰
۲۸۸پل مدیریتانقلاب۱۲.۵۱۶۵۰
۲۹۱آزادیونک۱۳.۵۲۰۰۰
۲۹۳فلکه دوم صادقیهفاطمی۷.۵۱۵۰۰
۲۹۵آزادیگیشا۹۱۲۵۰
۲۹۶آزادیبیمارستان میلاد۱۰۱۵۰۰
۲۹۸آزادیفاطمی۱۲۱۶۵۰
۳۱۵ونکتوحید۸.۳۱۵۰۰
۳۱۹پل نصرونک۶.۷۱۲۵۰
۳۲۵ونکولنجک۱۳.۷۲۲۵۰
۳۲۶ونکسیدخندان۱۲۰۰
۳۳۱ونکنوبنیاد۱۲۲۱۵۰
۳۴۳ونککرج۴۵۴۰۰۰
۴۱۹چهارراه اشراقونک۱۶.۲۲۵۰۰
۴۳۵چهارراه اشراقآزادی۲۵.۶۳۴۰۰
۴۳۹رسالتآزادی۱۹.۵۲۷۵۰
۴۴۳رسالتفلکه دوم صادقیه۲۱.۷۲۶۵۰
۴۴۸رسالتپونک۲۲۲۵۰۰
۴۵۲میدان قدسفلکه دوم تهرانپارس۲۰.۴۲۸۰۰
۴۸۸چهارراه اشراقتوپخانه۲۴.۵۲۶۵۰
۵۱۲آزادیکرج۳۷.۴۳۴۰۰
۵۱۷آزادیفردیس۴۰.۶۳۶۵۰
۵۱۸آزادیامام زاده داود۳۹.۷۶۲۵۰
۵۳۲آزادیسترگ۱۴.۳۳۰۰۰
۵۷۶اکباتانتجریش۲۴۲۷۰۰
۵۸۴جنت آبادسیدخندان۱۶.۵۲۱۵۰
۲۶۲انقلابگوهردشت۴۸۴۲۵۰
۶۲۸انقلابکرج۴۲۴۰۰۰
۶۴۱هفت تیرفلکه دوم صادقیه۱۰.۳۲۰۵۰
۶۴۸تجریشانقلاب۱۸۲۵۰۰
۶۴۹ولی عصرپونک۱۵.۵۲۲۵۰
۱۱۳۴آزادیراه آهن۱۱.۷۲۱۵۰
۱۱۲۷راه آهنونک۱۱.۹۲۶۰۰
۱۲۱۵توپخانهسیدخندان۷.۹۱۹۰۰
۱۲۱۸توپخانهونک۱۰.۳۲۲۵۰
۱۲۲۸شوشآزادی۱۴.۸۱۶۵۰
۱۳۳۶چهارراه تهرانپارسراه آهن۳۱۲۹۰۰
۱۴۳۵میدان محلاتی (نبرد)هفت تیر۱۱.۷۱۹۰۰
۱۵۱۴بسیجرسالت۱۷.۶۲۰۰۰
۱۵۲۷خراسانقیامدشت۲۹.۷۲۵۰۰
۱۵۳۷پایانه ثامن الحجج(ع)آزادی۳۵۳۲۵۰
۲۲۳۱شهرک شهید باقریمیدان صنعت۱۸.۵۲۴۰۰
۲۰۶۹جوانمرد قصابپیشوا۴۹.۵۳۵۰۰
۲۰۱۹شهرریورامین۳۸.۲۳۱۵۰
۱۷۲۵شمشیریاسلامشهر۲۲.۸۲۲۵۰
۱۶۴۹یادآورانسه راه آدران۳۳.۸۳۲۵۰
۱۶۱۸بهمنفلکه دوم تهرانپارس۲۲.۱۳۰۰۰
۱۶۱۴ترمینال جنوبشمشیری۱۱.۶۲۰۰۰
۱۵۱۱پایانه ثامن الحججرسالت۱۷.۹۲۰۰۰
۱۴۳۵نبردهفت تیر۱۱.۷۱۹۰۰

 

 

برچسب ها

نظرات شما