ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۰۸:۰۶
ناحیه منو


فهرست کارگزاری های مجاز بورسی

فهرست کارگزاری های مجاز بورسی  ردیف شرکت کارگزاری وب سایت۱ آبان www.abanbroker.com۲ آبتین استاک www.abtinstock.com۳ آپادانا www.apadanabroker.com۴ آتی ساز بازار www.atibroker.ir۵ آتیه www.atieh-broker.com۶ آراد ایرانیان www.aradbourse.com۷ آرمان تدبیر نقش جهان www.armanbroker.ir۸ آرمون بورس www.armoonbourse.com۹ آریا نوین www.arianovin.com۱۰ آفتاب درخشان خاورمیانه www.mesbroker.com۱۱ آگاه www.agahbroker.com۱۲ آینده نگر خوارزمی www.basirbourse.com۱۳ اردیبهشت ایرانیان www.oibourse.com۱۴ ارگ هومن www.argbroker.com۱۵ ارزش آفرین الوند www.arzeshafarin.com۱۶ اطمینان سهم www.etminansahm.com۱۷ امین آوید www.aminbc.com۱۸ امید سهم www.omidsahm.com۱۹ امین سهم www.aminsahm.com۲۰ ایران سهم www.iransahm.info۲۱ ایساتیس پویا www.ipb.ir۲۲ ایمن بورس www.imenbourse.ir۲۳ بازار سهام www.bazarsahambourse.com۲۴ بانک اقتصاد نوین www.novinbourse.com۲۵ بانک پاسارگاد www.pasargadbroker.com۲۶ بانک ...

فهرست کارگزاری های مجاز بورسی

 

ردیفشرکت کارگزاریوب سایت
۱آبانwww.abanbroker.com
۲آبتین استاکwww.abtinstock.com
۳آپاداناwww.apadanabroker.com
۴آتی ساز بازارwww.atibroker.ir
۵آتیهwww.atieh-broker.com
۶آراد ایرانیانwww.aradbourse.com
۷آرمان تدبیر نقش جهانwww.armanbroker.ir
۸آرمون بورسwww.armoonbourse.com
۹آریا نوینwww.arianovin.com
۱۰آفتاب درخشان خاورمیانهwww.mesbroker.com
۱۱آگاهwww.agahbroker.com
۱۲آینده نگر خوارزمیwww.basirbourse.com
۱۳اردیبهشت ایرانیانwww.oibourse.com
۱۴ارگ هومنwww.argbroker.com
۱۵ارزش آفرین الوندwww.arzeshafarin.com
۱۶اطمینان سهمwww.etminansahm.com
۱۷امین آویدwww.aminbc.com
۱۸امید سهمwww.omidsahm.com
۱۹امین سهمwww.aminsahm.com
۲۰ایران سهمwww.iransahm.info
۲۱ایساتیس پویاwww.ipb.ir
۲۲ایمن بورسwww.imenbourse.ir
۲۳بازار سهامwww.bazarsahambourse.com
۲۴بانک اقتصاد نوینwww.novinbourse.com
۲۵بانک پاسارگادwww.pasargadbroker.com
۲۶بانک تاتwww.tbsc.ir
۲۷بانک تجارتwww.bt-broker.com
۲۸بانک توسعه صادراتwww.edbibroker.com
۲۹بانک خاورمیانهwww.mebbco.com
۳۰بانک دیwww.bank-day.org
۳۱بانک رفاه کارگرانwww.refahbroker.com
۳۲بانک سامانwww.samanbourse.com
۳۳بانک سپهwww.sepahbourse.com
۳۴بانک صادرات ایرانwww.saderatbourse.com
۳۵بانک صنعت و معدنwww.smbroker.ir
۳۶بانک کارآفرینwww.karafarinbrokerage.com
۳۷بانک کشاورزیwww.agribourse.com
۳۸بانک مسکنwww.maskanbourse.com
۳۹بانک ملتwww.mellatbourse.com
۴۰بانک ملی ایرانwww.bmibourse.com
۴۱باهنرwww.bahonarbrokerage.com
۴۲برهان سهندwww.bsbourse.com
۴۳بورس آثلwww.aselbroker.com
۴۴بورس ابرازwww.ebrazbourse.com
۴۵بورس بیمه ایرانwww.boursebimeh.com
۴۶بورسیرانwww.boursiran.ir
۴۷بورس بهگزینwww.behgozinbroker.com
۴۸بهمنwww.bahmanbroker.com
۴۹بهین پویاwww.behinpouya.com
۵۰پارس ایده بنیانwww.pib.co.ir
۵۱پارس گسترخبرهwww.parsarmoon.com
۵۲پارس نمودگرwww.parsnem.ir
۵۳پارسیانwww.parsianbroker.com
۵۴پگاه یاوران نوینwww.pegahbourse.com
۵۵پیشگامان بهپرورwww.behbourse.com
۵۶تأمین سرمایه نوینwww.nibbourse.com
۵۷تدبیر گران فرداwww.tadbirbroker.com
۵۸تدبیرگر سرمایهwww.tadbirgar.com
۵۹توازن بازارwww.tavazonbrokerage.com
۶۰توسعه اندیشه داناwww.danabroker.com
۶۱توسعه سرمایه دنیاwww.tsd-broker.com
۶۲توسعه سهندwww.sahandbroker.com
۶۳توسعه فرداwww.tsstock.ir
۶۴توسعه کشاورزیwww.tkbrokerage.com
۶۵جهان سهمwww.jahanibroker.com
۶۶حافظwww.hafezbourse.com
۶۷خبرگان سهامwww.khobregan.com
۶۸خوشه چینwww.khoshechin.com
۶۹دنیای خبرهwww.dkhobreh.com
۷۰دنیای نوینwww.dnovinbroker.com
۷۱راهبرد سرمایه گذاری ایران سهامwww.rahbord-investment.com
۷۲راهنمای سرمایه‌گذارانwww.rahnamabroker.com
۷۳رضویwww.rbc.ir
۷۴ساو آفرینwww.savbroker.com
۷۵سپهر باستانwww.sepehrebastan.com
۷۶ستاره جنوبwww.southstar-co.com
۷۷سرمایه گذاری ملی ایرانwww.nibi.ir
۷۸سرمایه و دانشwww.ckbroker.com
۷۹سهام بارزwww.sahambarez.com
۸۰سهام پژوهان شایانwww.sahampajoohan.com
۸۱سهام گستران شرقwww.sahamgostaran.com
۸۲سهم آذینwww.sahmazin.com
۸۳سهم آشناwww.abco.ir
۸۴سهم یارwww.sahmyar.ir
۸۵سی ولکس کالاwww.seavolexkala.com
۸۶سیماب گونwww.simabgoonbourse.com
۸۷سیناwww.sinabroker.ir
۸۸شاخص سهامwww.shakhessaham.com
۸۹شهرwww.bcityb.com
۹۰صبا تأمینwww.sababroker.com
۹۱صبا جهادwww.sjb.co.ir
۹۲عمران فارسwww.omranfars.com
۹۳فارابیwww.irfarabi.com
۹۴فولاد مبناwww.fouladmabna.co.ir
۹۵فیروزه آسیاwww.firouzehasia.com
۹۶کارآمدwww.irankbc.com
۹۷کالای خاورمیانهwww.mecbroker.com
۹۸کشاورزی کالا سپهرwww.sbime.ir
۹۹مبین سرمایهwww.mobinsarmayeh.com
۱۰۰مدبر آسیاwww.modabberasiabrokerage.com
۱۰۱مشاوران سهامwww.tehranstock.com
۱۰۲مهر اقتصاد ایرانیانwww.meyarsaham.com
۱۰۳مفیدwww.emofid.com
۱۰۴مهرآفرینwww.mehrbroker.com
۱۰۵نماد شاهدانwww.shahedanbroker.com
۱۰۶نواندیشان بازار سرمایهwww.noandishan.ir
۱۰۷نهایت نگرwww.nahayatnegar.com

برچسب ها

نظرات شما