ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۰۸:۳۶
ناحیه منو


لیست قیمت بلیط هواپیما مسیرهای مختلف کشوری

به گزارش حساب من پیرامون لیست قیمت بلیط هواپیما ،سازمان هواپیمایی کشوری نیز جلسات متعددی در این مورد با ایرلاین‌ها برگزار کرده است،با حضور کارشناسان صنعت حمل و نقل هوایی‌ برنامه‌ای در این باره تدوین شده ...

به گزارش حساب من پیرامون لیست قیمت بلیط هواپیما ،سازمان هواپیمایی کشوری نیز جلسات متعددی در این مورد با ایرلاین‌ها برگزار کرده است،با حضور کارشناسان صنعت حمل و نقل هوایی‌ برنامه‌ای در این باره تدوین شده است. همچنین در‌‌باره آزادسازی نرخ سوخت پیش‌بینی شرایط‌ مختلف از سوی ایرلاین‌ها انجام و این بررسی‌ها در قالب برنامه‌ای دقیق‌ ارائه شده است.بر این اساس مقرر شده است دولت در ۵ ماه پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نرخ بلیت هواپیما را به صورت پلکانی آزاد کند تا اینکه در ماه پنجم، آزادسازی کامل نرخ بلیت محقق شود،طبق قانون در ماه‌های اول، متنوع‌سازی نرخ در این بخش اجرا خواهد شد.

 

لیست قیمت بلیط هواپیما مسیرهای مختلف کشوری (به همراه نرخ قبلی)

ردیف

مبدا

مقصد

نرخ عادی

نرخ ویژه(یکطرفه)

۱

آبادان

تهران

۱۵۴۵۰۰۰

۱۳۱۲۰۰۰

۱۱۹۵۰۰۰

۲

آبادان

شیراز

۱۱۹۵۰۰۰

۱۲۳۸۰۰۰

۳

اردبیل

تهران

۱۲۰۶۰۰۰

۱۲۵۹۰۰۰

۹۷۳۰۰۰

۴

اصفهان

بندرعباس

۱۵۷۷۰۰۰

۱۷۷۸۰۰۰

۱۳۷۵۰۰۰

۵

اصفهان

تهران

۱۰۴۷۰۰۰

۱۲۲۷۰۰۰

۹۵۱۰۰۰

۶

اصفهان

عسلویه

۱۴۰۷۰۰۰

۱۴۶۰۰۰۰

۱۱۳۲۰۰۰

۷

اصفهان

مشهد

۱۷۲۵۰۰۰

۱۸۶۳۰۰۰

۱۴۳۹۰۰۰

۸

اهواز

تهران

۱۲۵۹۰۰۰

۱۳۶۵۰۰۰

۱۰۵۷۰۰۰

۹

اهواز

مشهد

۲۱۹۲۰۰۰

۲۳۷۲۰۰۰

۱۸۳۱۰۰۰

۱۰

ارومیه

تهران

۱۳۲۲۰۰۰

۱۴۲۸۰۰۰

۱۱۱۰۰۰۰

۱۱

بندرعباس

اصفهان

۱۵۷۷۰۰۰

۱۷۷۸۰۰۰

۱۳۷۵۰۰۰

۱۲

بندرعباس

تهران

۱۹۶۹۰۰۰

۲۳۱۹۰۰۰

۱۷۸۹۰۰۰

۱۳

بندرعباس

رشت

۲۱۶۰۰۰۰

۲۴۳۵۰۰۰

۱۸۸۴۰۰۰

۱۴

بندرعباس

شیراز

۱۲۰۶۰۰۰

۱۲۵۹۰۰۰

۹۷۳۰۰۰

۱۵

بندرعباس

یزد

۱۲۳۸۰۰۰

۱۳۳۳۰۰۰

۱۰۳۶۰۰۰

۱۶

بجنورد

تهران

۱۲۸۰۰۰۰

۱۵۰۳۰۰۰

۱۱۶۳۰۰۰

۱۷

بوشهر

تهران

۱۵۷۷۰۰۰

۱۷۷۸۰۰۰

۱۳۷۵۰۰۰

۱۸

تبریز

تهران

۱۲۳۸۰۰۰

۱۳۳۳۰۰۰

۱۰۳۶۰۰۰

۱۹

تبریز

شیراز

۲۱۴۹۰۰۰

۲۲۳۴۰۰۰

۱۷۲۵۰۰۰

۲۰

تهران

اهواز

۱۱۶۳۰۰۰

۱۳۵۰۰۰۰

۱۰۵۷۰۰۰

۲۱

تهران

اردبیل

۱۱۶۳۰۰۰

۱۲۵۹۰۰۰

۹۷۳۰۰۰

۲۲

تهران

ایلام

۱۱۲۱۰۰۰

۱۳۱۲۰۰۰

۱۰۱۵۰۰۰

۲۳

تهران

اصفهان

۱۰۴۷۰۰۰

۱۲۲۷۰۰۰

۹۵۱۰۰۰

۲۴

تهران

بجنورد

۱۲۸۰۰۰۰

۱۵۰۳۰۰۰

۱۱۶۳۰۰۰

۲۵

تهران

تبریز

۱۲۳۸۰۰۰

۱۳۳۳۰۰۰

۱۰۳۶۰۰۰

۲۶

تهران

چابهار

۲۴۴۶۰۰۰

۲۶۴۷۰۰۰

۲۰۴۳۰۰۰

۲۷

تهران

عسلویه

۱۷۹۹۰۰۰

۲۱۱۷۰۰۰

۱۶۴۰۰۰۰

۲۸

تهران

رشت

۱۰۶۸۰۰۰

۱۲۵۹۰۰۰

۹۷۳۰۰۰

۲۹

تهران

شیراز

۱۵۳۴۰۰۰

۱۶۵۱۰۰۰

۱۲۸۰۰۰۰

۳۰

تهران

کرمانشاه

۱۰۶۸۰۰۰

۱۲۵۹۰۰۰

۹۷۳۰۰۰

۳۱

تهران

مشهد

۱۴۵۰۰۰۰

۱۷۰۴۰۰۰

۱۳۲۲۰۰۰

۳۲

تهران

یزد

۱۱۲۱۰۰۰

۱۳۱۲۰۰۰

۱۰۱۵۰۰۰

۳۳

چابهار

تهران

۲۴۴۶۰۰۰

۲۶۴۷۰۰۰

۲۰۴۳۰۰۰

۳۴

چابهار

مشهد

۲۱۹۰۰۰۰

۲۳۹۲۰۰۰

۱۸۳۱۰۰۰

۳۵

دزفول

تهران

۱۰۶۸۰۰۰

۱۲۵۹۰۰۰

۹۷۳۰۰۰

۳۶

سنندج

تهران

۱۲۰۶۰۰۰

۱۲۵۹۰۰۰

۹۷۳۰۰۰

۳۷

ساری

شیراز

۱۸۸۴۰۰۰

۲۰۴۳۰۰۰

۱۵۷۷۰۰۰

۳۸

رامسر

تهران

۱۰۶۸۰۰۰

۱۲۵۹۰۰۰

۹۷۳۰۰۰

۳۹

رشت

بندرعباس

۲۳۵۱۰۰۰

۲۴۳۵۰۰۰

۱۸۸۴۰۰۰

۴۰

زاهدان

تهران

۱۸۹۵۰۰۰

۲۲۳۴۰۰۰

۱۷۲۵۰۰۰

۴۱

زاهدان

گرگان

۲۲۵۵۰۰۰

۲۴۳۵۰۰۰

۱۸۸۴۰۰۰

۴۲

زاهدان

مشهد

۱۵۶۶۰۰۰

۱۶۹۳۰۰۰

۱۳۱۲۰۰۰

۴۳

سبزوار

تهران

۱۲۰۶۰۰۰

۱۴۱۸۰۰۰

۱۱۰۰۰۰

۴۴

شیراز

آبادان

۱۱۵۳۰۰۰

۱۲۳۸۰۰۰

۴۵

شیراز

بندرعباس

۱۲۰۶۰۰۰

۱۲۵۹۰۰۰

۹۷۳۰۰۰

۴۶

شیراز

تبریز

۲۰۶۴۰۰۰

۲۲۳۴۰۰۰

۱۷۲۵۰۰۰

۴۷

شیراز

تهران

۱۵۸۷۰۰۰

۱۶۵۱۰۰۰

۱۲۸۰۰۰۰

۴۸

شیراز

رشت

۱۸۲۱۰۰۰

۱۸۸۴۰۰۰

۱۴۶۰۰۰۰

۴۹

گرگان

تهران

۱۰۸۸۰۰۰

۱۲۵۹۰۰۰

۹۷۳۰۰۰

۵۰

گرگان

زاهدان

۲۲۵۵۰۰۰

۲۴۳۵۰۰۰

۱۸۸۴۰۰۰

۵۱

گرگان

مشهد

۱۱۴۲۰۰۰

۱۳۳۳۰۰۰

۱۰۳۶۰۰۰

۵۲

لار

شیراز

۱۰۴۷۰۰۰

۱۲۲۷۰۰۰

۹۵۱۰۰۰

۵۳

لامرد

شیراز

۱۱۳۲۲۰۰۰

۱۲۲۷۰۰۰

۹۵۱۰۰۰

۵۴

کرمان

شیراز

۱۱۸۵۰۰۰

۱۲۲۷۰۰۰

۹۵۱۰۰۰

۵۵

کرمانشاه

تهران

۱۰۶۸۰۰۰

۱۲۵۹۰۰۰

۹۷۳۰۰۰

۵۶

مشهد

اهواز

۲۱۰۷۰۰۰

۲۳۷۲۰۰۰

۱۸۳۱۰۰۰

۵۷

مشهد

بوشهر

۱۷۸۹۰۰۰

۱۸۶۳۰۰۰

۱۷۹۹۰۰۰

۵۸

مشهد

چابهار

۲۱۹۲۰۰۰

۲۳۷۲۰۰۰

۱۸۳۱۰۰۰

۵۹

نوشهر

مشهد

۱۵۱۳۰۰۰

۱۶۴۰۰۰۰

۱۲۶۹۰۰۰

۶۰

یاسوج

تهران

۱۳۲۲۰۰۰

۱۴۲۸۰۰۰

۱۱۱۰۰۰۰

۶۱

یزد

تهران

۱۱۲۱۰۰۰

۱۳۱۲۰۰۰

۱۰۱۵۰۰۰

۶۲

یزد

مشهد

۱۴۸۱۰۰۰

۱۵۹۸۰۰۰

۱۲۳۸۰۰۰

۶۳

یزد

بندرعباس

۱۲۳۸۰۰۰

۱۳۳۳۰۰۰

۱۰۳۶۰۰۰

برچسب ها

نظرات شما

  Carin می گوید :

  It’s great to read something that’s both enjoyable and provides prdigatmsac solutions.

  سیما فره می گوید :

  بیچاره مردم که با این قیمتها قید سفرو باید بزنن

  مریم نظری می گوید :

  چقدر قیمتها زیاد شده!!!

  شهناز می گوید :

  ممنون خبر بانکی بیشتر بگدارید