ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۱۶:۵۳
ناحیه منو


نرخ اجاره بها در مناطق شمالی تهران

محله متراژ سن بنا امکانات مبلغ ودیعه اجاره بها اجاره نهاییقیطریه ۶۶ ۳۳ سال - ۱۰ میلیون یک میلیون و ۹۰۰ هزار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارچیذر ۸۲ ۴ سال پارکینگ، انباری، آسانسور ۲۶ میلیون یک میلیون و ۸۰۰ هزار ۲ میلیون و ۵۸۰ هزارنیاوران ۱۵۰ ۳۶ سال انباری ۲۵ میلیون ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ۳ میلیون و ...

محلهمتراژسن بناامکاناتمبلغ ودیعهاجاره بهااجاره نهایی
قیطریه۶۶۳۳ سال۱۰ میلیونیک میلیون و ۹۰۰ هزار۲ میلیون و ۲۰۰ هزار
چیذر۸۲۴ سالپارکینگ، انباری، آسانسور۲۶ میلیونیک میلیون و ۸۰۰ هزار۲ میلیون و ۵۸۰ هزار
نیاوران۱۵۰۳۶ سالانباری۲۵ میلیون۲ میلیون و ۵۰۰ هزار۳ میلیون و ۲۵۰ هزار
پاسداران۱۲۵۲۱ سالپارکینگ، انباری۲۵ میلیون۳ میلیون۳ میلیون و ۷۵۰ هزار
اقدسیه۱۱۰۵ سالپارکینگ، انباری، آسانسور۱۴۵ میلیون۴ میلیون و ۳۵۱ هزار
الهیه۱۵۰۱۴ سالپارکینگ، انباری، آسانسور۱۰ میلیون۴ میلیون و ۸۰۰ هزار۵ میلیون و ۱۰۰ هزار
دارآباد۱۹۷۱۱ سالپارکینگ، انباری۵۰ میلیون۴ میلیون و ۱۰۰ هزار۵ میلیون و ۶۰۰ هزار
ولنجک۲۰۰۸ سالپارکینگ، انباری، آسانسور۲۰ میلیون۵ میلیون و ۵۰۰ هزار۶ میلیون و ۱۰۰ هزار
باغ فردوس۱۴۰۱۲ سالپارکینگ، انباری، آسانسور۲۵۰ میلیون۷ میلیون و ۵۰۰ هزار
زعفرانیه۱۲۵۵ سالپارکینگ، انباری، آسانسور۱۰۰ میلیون۵ میلیون و ۴۰۰ هزار۸ میلیون و ۴۰۰ هزار

نرخ اجاره بها در مناطق شمالی تهران

برچسب ها

نظرات شما