ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : دوشنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۰۷:۰۰
ناحیه منو


چگونه از مالیات الراس جلوگیری کنیم؟

چگونه از مالیات الراس جلوگیری کنیم؟درآمد مشمول مالیات مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل از دو روش رسیدگی به دفاتر و علی الراس تعیین می گردد. چنانچه مودیان موضوع بندهای (الف) و (ب) در یک ...

چگونه از مالیات الراس جلوگیری کنیم؟

درآمد مشمول مالیات مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل از دو روش رسیدگی به دفاتر و علی الراس تعیین می گردد. چنانچه مودیان موضوع بندهای (الف) و (ب) در یک سال مالیاتی شروط ذیل را رعایت نمایند، درآمد آن سال آنها از طریق روش رسیدگی به دفاتر تعیین خواهد گردید:

الف) تسلیم به موقع تراز نامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد

ب) ارائه به موقع دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار پس از درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه

ج) رعایت ایین نامه روش های نگهداری دفاتر و اسناد ومدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های نهایی و همچنین قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه

لکن چنانچه مودیان فوق(اشخاص موضوع بندهای الف وب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم) در یک سال مالیاتی هر کدام از شروط را رعایت ننمایند، درآمد مشمول مالیات آن سال آنها از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.

در مورد مودیان موضوع بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیات مستقیم، درآمد مشمول مالیات آنها همواره (بعلت نداشتن تکلیف قانونی جهت نگهداری دفاتر) از طریق روش علی الراس تعیین می گردد.

تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق روش علی الراس عبارت است از حاصل ضرب قرینه (قراین) مالیاتی در ضریب (ضرایب) مالیاتی.
قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات یه طور علی الراس بکار می رود و فهرستآن به شرح ذیل می باشد:
– خرید سالانه
– فروش سالانه
– درآمد ناویژه
– میزان تولید در کارخانجات
– ارزش حق واگذاری محل کسب
– جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبر مصرفی آنها
– سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب
ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس، درآمد مشمول مالیات، تلقی میشود.

برچسب ها

نظرات شما