ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : چهارشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۰۵:۴۸
ناحیه منو


چگونه شرکت دانش بنیان ثبت کنیم ؟

به گزارش حساب من ، با توجه به رویکرد دولت جدید و تشویق صنایع به کسب و کار دانش محور در این مقاله به شرح اینکه چگونه شرکت دانش بنیان ثبت کنیم می پردازیم : ...

به گزارش حساب من ، با توجه به رویکرد دولت جدید و تشویق صنایع به کسب و کار دانش محور در این مقاله به شرح اینکه چگونه شرکت دانش بنیان ثبت کنیم می پردازیم : شرکت دانش بنیان به شرکتی گفته می شود که از %۱ تا %۱۰۰ سهام آن متعلق به یک دانشگاه یا واحد پژوهشی و یا از ۵۱ تا ۱۰۰ درصد آن متعلق به اعضای هیات علمی دانشگاه ها یا واحدهای پژوهشی باشد. در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از %۵۰ باشد شرکت دانش¬بنیان خصوصی است و در غیر اینصورت شرکت دانش بنیان دولتی می باشد.

برای چه اهدافی می توان شرکت دانش بنیان ثبت نمود ؟
۱- ایجاد زمینه به کارگیری هرچه بیشتر توانایی¬های دانشگاه¬ها و واحدهای پژوهشی و اعضای هیات علمی در جامعه
۲- تجاری سازی یافته های پژوهشی
۳- ترغیب هیئت علمی دانشگاه¬ها و واحدهای پژوهشی برای فعالیت¬های بیشتر در رفع نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد اعضاء هیئت علمی
۴- افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه¬ها و واحدهای پژوهشیموضوع کلی فعالیت شرکت دانش بنیان

۱- انجام پژوهش¬های کاربردی و توسعه¬ای
۲- ارائه خدمات تخصصی و مشاوره¬ای (خدمات علمی،‌ تحقیقاتی و فنی)
۳- تولید محصولات با فنّاوری نوین(توسعه فنّاوری)
۴- انجام خدمات نظارتی بر پروژه¬های پژوهشی، ‌اجرائی و مشاوره¬ای
۵- ارایه خدمات توسعه کارآفرینی
۶- ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه کسب و کار
۷- ارایه خدمات توسعه محصول جدید
۸- ارایه خدمات ایجاد و توسعه خوشه های کسب و کار
۹- تشخیص فرصت های کارآفرینی
۱۰- انجام خدمات توسعه فنّاوری
۱۱- انجام خدمات ورود کسب و کارها به بازار بین الملل و جهانی کردن آنها
۱۲- برنامه ریزی و اجرای طرحهای توسعه کارآفرینی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی

انواع شرکت های دانش بنیان

شرکت¬های دانش¬بنیان به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
۱-شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند و ۲- شرکت هایی که دانشگاه ها نیز مالکیت دارند.
الف- در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از %۵۰ باشد،‌ شرکت دانش¬بنیان، شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکت¬ها ثبت شود. دانشگاه¬ها و واحدهای پژوهشی می¬توانند بر طبق قانون هیئت امناءها پس از تصویب هیئت امناء در شرکت¬های خصوصی سهامدار باشند و در بند الف ماده ۴۸ قانون برنامه چهارم نیز به دولت اجازه داده شده است که زمینه ساز و حامی تشکیل شرکت¬های غیردولتی توسعه فنّاوری و شرکت¬های خدمات مهندسی باشد.
ب- درصورتیکه سهام دانشگاه %۵۰ یا بیشتر باشد، شرکت دانش¬بنیان، شرکتی دولتی است. در بند الف ماده ۱۵۴ قانون برنامه سوم توسعه که در ماده ۵۱ قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است، دانشگاه¬ها و واحدهای پژوهشی دولتی مصوب می¬توانند پس از تصویب هیئت امنا شرکت دولتی تاسیس کنند مشروط به اینکه:
• خدمات این شرکت¬ها صرفاً‌ در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی باشد و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نکند.
• حداکثر %۴۹ سهام شرکت، می¬تواند به اعضای هیئت علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسینها و کارکنان همان دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی تعلق بگیرد.
• اساسنامه نمونه و یا خاص هریک از شرکت¬های دانش¬بنیان ¬دولتی و در هریک از دانشگاه¬ها یا مراکز تحقیقاتی به پیشنهاد معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به تصویب هیئت وزیران می¬رسد.
• سهامداران و شرکت دانش¬بنیان دولتی از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ مستثنا هستند.
• شرکت های دانش¬بنیان با مالکیت ۱۰۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه¬ها و موسسات پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری تابع قانون تجارت بوده و بر اساس قوانین مذکور و با حمایت دولت تشکیل می¬شوند.
• هر گونه معامله دانشگاه¬ها و مراکز آموزش عالی دولتی با این گونه شرکت¬ها ممنوع است و کلیه قراردادهای این شرکت¬ها بعد از پایان قرارداد با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری بر روی وب گاه زیر قرار می گیرد:
irandoc.ac.ir

نحوه ثبت شرکت دانش بنیان (مراحل و مدارک ثبت شرکت دانش بنیان)

دانشگاه¬ها و واحدهای پژوهشی پس از تصویب امکان تاسیس شرکت¬های دانش¬بنیان در آیین¬نامه مالی و معاملاتی خود در هیئت امناء می¬توانند شروع به تشکیل شرکت¬های دانش-بنیان کنند. هر شرکت دانش¬بنیان به پیشنهاد تعدادی از اعضاء هیئت علمی و تصویب دانشگاه یا واحد پژوهشی تاسیس خواهد شد و یا توسط دانشگاه و واحد پژوهشی به اعضاء هیئت علمی پیشنهاد می¬شود. دانشگاه¬ها و واحدهای پژوهشی به صورتهای زیر می¬توانند در شرکت¬های دانش¬بنیان سهامدار باشند:
۱- به جهت اعتبار دانشگاه یا واحد پژوهشی بخشی از سهام شرکت¬ دانش¬بنیان به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی می¬شود. (حداقل %۵)
۲- به دلیل استفاده از مورد یا موارد مشخصی از یافته¬های پژوهشی دانشگاه با واحد پژوهشی در شرکت،‌ بخشی از سهام شرکت با توافق سهامداران (دانشگاه یا واحد پژوهشی و دیگر سهامداران حقیقی یا حقوقی) به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی می¬شود (در هر مورد استفاده بنا بر ارزش موضوع استفاده شده، سهام مربوطه می¬تواند از %۱ تا %۱۰۰ باشد.)
۳- به علت سرمایه¬گذاری مستقیم دانشگاه بخشی از سهام شرکت دانش¬بنیان به نام دانشگاه است. (درصد متناسب با میزان سرمایه¬گذاری است.)
۴- به جهت خدمات دیگری که دانشگاه به شرکت دانش¬بنیان ارائه می¬دهد بخشی از سهام به نام دانشگاه می¬شود (متناسب با میزان خدمات)
۵- اگر شرکت دانش¬بنیان دولتی باشد بدون نیاز به ارائه هیچ خدماتی حداقل %۵۰ سهام به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی است.
۶- هر دانشگاه در سال نخست می¬تواند یک شرکت مادر تخصصی راه¬اندازی کند.
۷- ایجاد این شرکت¬ها با همکاری شهرداری¬ها یا مشارکت دانشگاه¬های منطقه در اولویت می¬باشد.

تبصره۱: شرکت دانش¬بنیان بصورت شرکتی و مستقل از تشکیلات دانشگاه اداره می¬شود و دانشگاه به میزان سهامی که در شرکت دانش¬بنیان دارد در مدیریت آن تاثیر گذار است و در سود و ضرر آن شریک است.
تبصره ۲: سازمان¬های حقوقی (خصوصی یا دولتی) خارج از دانشگاه متناسب با میزان سرمایه¬گذاری خود می¬توانند سهامدار شرکت دانش¬بنیان باشند. (شکل¬گیری شرکت¬های دانش¬بنیان با مشارکت صنایع دولتی یا خصوصی و دستگاه¬ها و سازمان¬های اجرائی در موفقیت آنها تاثیر دارد.) در صورتی که بیش از %۵۰ سهام اینگونه شرکت¬ها دولتی باشد باید به تصویب هیات وزیران برسد.
تبصره ۳: رییس و معاونین دانشگاه و واحد پژوهشی در زمان تصدی مسئولیت می¬توانند سهامدار شرکت¬های دانش¬بنیان بشوند، و لیکن هیات مدیره و مدیر عاملی اینگونه شرکت¬ها را تا زمان تصدی مسئولیت نمی¬توانند داشته باشند.
تبصره ۴: در شرکت¬های دانش¬بنیان خصوصی اعضاء هیئت علمی دانشگاه¬ها و واحدهای پژوهشی متناسب با میزان وقت¬گذاری و نوع فعالیت در شرکت (علاوه بر انجام وظایف دانش بنیان) یا متناسب با میزان مشارکت در مالکیت فکری موضوعی که در شرکت استفاده می¬شود و یا متناسب با میزان سرمایه¬گذاری واقعی(نه اسمی) که در شرکت دارند، سهامدار می¬شوند.
تبصره ۵: در شرکت¬های دانش¬بنیان خصوصی، افراد حقیقی داخل یا خارج از دانشگاه یا واحد پژوهشی (غیر از اعضاء هیئت علمی) می¬توانند به دلایل خاص و یا شرایطی که دانشگاه یا واحد پژوهشی تعیین می¬کند، صاحب بخشی از سهام بشوند.
تبصره ۶: برای ایجاد شرکت¬های دانش بنیان که اعضای هیات علمی صد در صد مالکیت را دارند، نیازی به تصویب دانشگاه نیست و احراز عضویت علمی متقاضیان تاسیس شرکت کافی است.

برچسب ها

نظرات شما

  Justine می گوید :

  canada drug pharmacy viagra https://fmedrx.com/ how to get real viagra online

  Sal می گوید :

  generic viagra without a doctor prescription https://usggrxmed.com/ viagra without a doctor
  prescription usa

  Carlota می گوید :

  viagra cost per pill https://pillexrx.com/ best place to
  buy generic viagra online

  Emma می گوید :

  viagra without prescription https://edabcrx.com/ viagra for men online

  Alphonse می گوید :

  where can i buy viagra https://abcrxmed.com/ where can i buy viagra over the counter

  Grazyna می گوید :

  canada pharmacy online https://xz-pharmacyonline.com online pet pharmacy

  Georgetta می گوید :

  walgreens online pharmacy https://onlinepharmacyxnxx.com cialis online pharmacy

  Gary می گوید :

  best canadian online pharmacy http://canadianpharmacy-yy.com canadian pharmacy generic viagra

  Yasmin می گوید :

  prescription drugs online https://us-canadianpharmacy.com online prescription

  Epifania می گوید :

  canadian pharmacy meds https://canadianpharmacy-usx.com canadian pharmacy reviews

  Demi می گوید :

  erectile dysfunction medications http://impotencecdny.com/ erectile dysfunction drug

  Trevor می گوید :

  online canadian pharmacy http://pharmaciescegs.com/ compare drug prices at local pharmacies

  Blake می گوید :

  cheap erectile dysfunction pills online https://erectilejyzd.com ed meds online

  Anita می گوید :

  pharmacy rx one reviews https://rxpharmacyvaed.com/ pharmacy rx one reviews

  Rite می گوید :

  Wow, gorgeous website. Thnx … http://bit.ly/2A612UY

  gary می گوید :

  ممنون از راهنمایی های عالیتون

  news می گوید :

  it was the best

  پدرام می گوید :

  ممنون استفاده کردیم

  viagra online می گوید :

  Thanks for the unique tips shared on this web site. I have realized that many insurance companies offer shoppers generous deals if they decide to insure multiple cars together. A significant variety of households possess several cars or trucks these days, particularly people with more aged teenage youngsters still located at home, and also the savings on policies can certainly soon increase. So it pays to look for a good deal.

  viagra online می گوید :

  I simply wished to thank you so much again. I’m not certain what I would’ve handled without the actual creative concepts provided by you relating to this concern. Certainly was the terrifying situation in my position, but spending time with the skilled mode you processed it made me to cry with contentment. I’m just happier for the advice and even wish you recognize what an amazing job you’re providing training other individuals with the aid of your site. More than likely you haven’t encountered all of us.

  generic viagra می گوید :

  Your’s is a point of view where real intelligence shines through.

  buy brand Cialis online می گوید :

  Stellar work there everyone. I’ll keep on reading.

  cheap auto insurance می گوید :

  Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any helpful hints for beginner blog writers? I’d certainly appreciate it.

  I thought I’d have to read a book for a discovery like this!

  viagra می گوید :

  Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. Nevertheless imagine if you added some great images or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this blog could certainly be one of the best in its field. Awesome blog!

  cialis online می گوید :

  Dag nabbit good stuff you whippersnappers!

  viagra می گوید :

  My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!

  cialis online می گوید :

  Thanks for starting the ball rolling with this insight.

  cialis می گوید :

  Awesome you should think of something like that

  levitra می گوید :

  And to think I was going to talk to someone in person about this.

  online viagra می گوید :

  Good to see a talent at work. I can’t match that.

  cialis می گوید :

  Hey, subtle must be your middle name. Great post!

  cheap insurance می گوید :

  That insight’s perfect for what I need. Thanks!

  buy generic cialis می گوید :

  This insight’s just the way to kick life into this debate.

  buy viagraa online می گوید :

  This was so helpful and easy! Do you have any articles on rehab?

  generic cialis می گوید :

  Wow! Talk about a posting knocking my socks off!

  online cialis می گوید :

  Created the greatest articles, you have.

  auto insurence می گوید :

  That’s a slick answer to a challenging question

  buy generic levitra می گوید :

  Posts like this make the internet such a treasure trove

  generic cialis online می گوید :

  Well put, sir, well put. I’ll certainly make note of that.

  buy cialis می گوید :

  It’s great to find an expert who can explain things so well

  levetra می گوید :

  – He is our focus and our purposeand it is through Him That we are who we are, created for His means.We need to realize that we are in but a “temporary place” –our eyes and hearts and our mind should be seekingthe Kingdom of God, and of things above. Amen.Those Words Warms My Heart…..For We were created for His Pleasure…..and His pleasure becomes our pleasure!Philippians 2:1313 For it is God which worketh in youboth to will and to do of his good pleasure. Revelation 4:1111 Thou art worthy, O Lord,to receive glory and honour and power:for thou hast created all things, and for thy pleasurethey are and were created. Love & Blessing’sDee Mills

  viagra می گوید :

  You saved me a lot of hassle just now.

  viagra online می گوید :

  IJWTS wow! Why can’t I think of things like that?

  cialis می گوید :

  Brilliance for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.

  generic viagra می گوید :

  Coucou Mathilde!depuis ton récent article sur la routine soin, je suis moi aussi passée au lait démaquillant (avène et eau thermal) et ma peau se porte mieux en effet. cependant je ne l’utilise pas comme déquillant (car il ne démaquille vraiment pas grand chose, je passe un coton de lotion micellaire avant), je l’utilise plus pour calmer ma peau très sensible. merci à toi de me l’avoir fait découvrir, depuis je vois des amélioration!Bonne journée!

  viagra می گوید :

  That’s a quick-witted answer to a difficult question

  auto insurance quotes می گوید :

  This article keeps it real, no doubt.

  viagra vs cialis می گوید :

  You Sir/Madam are the enemy of confusion everywhere!

  That’s cleared my thoughts. Thanks for contributing.

  Leyla می گوید :

  The abiilty to think like that shows you’re an expert

  م.منتی می گوید :

  سلام.من زیاد راجع به شرکت دانش بنیان اطلاعی ندارم ولی میخوام موضوع پایان نامه ام در این راستا باشه.بنظر شما میتونم موفق باشم؟

  بی نام می گوید :

  اللتنپدذذر

  بی نام می گوید :

  ایا واقعا اینگونه شرکتها در رشد اقتصادی کشور نقش داشته اند؟ یا تنها بهانه ای برای یکسری از فعالیتها بوده اند. لازم است به قوانین تاسیس اینگونه شرکتها توجه نمایید.

  خیلی سد جلوی راه اینا هست!

  سارا می گوید :

  برایدانشگهیان بسیار خوب است

  sahmine می گوید :

  دانشگاه ما سر این موضوع کلی مشکل به وجود میاره:به دلیل استفاده از مورد یا موارد مشخصی از یافته¬های پژوهشی دانشگاه با واحد پژوهشی در شرکت،‌ بخشی از سهام شرکت با توافق سهامداران (دانشگاه یا واحد پژوهشی و دیگر سهامداران حقیقی یا حقوقی) به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی می¬شود

  simin sahraee می گوید :

  خیلی دنبال این اطلاعات بودم

  به علاوه شرکت های دانش بنیان طی بخش نامه ص/۲۰۰/۲۰۳۸۴
  طی مصوبه مجلس به موضوع ماده ۲۲ آیین نامه حمایت شرکت های دانش بنیان به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ تا پانزده سال از دادن مالیات معاف هستند