ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : پنجشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۲۱:۳۸
ناحیه منو


راهنمای اخذ مجوز رستوران و اغذیه فروشی

قبل از شروع هر کسب و کاری اخذ مجوز قدم اول محسوب می شود و این مجوز برای رستوران و اغذیه فروشی که با سلامت جامعه سر و کار دارند اهمیت دوچندانی پیدا می کند، ...

قبل از شروع هر کسب و کاری اخذ مجوز قدم اول محسوب می شود و این مجوز برای رستوران و اغذیه فروشی که با سلامت جامعه سر و کار دارند اهمیت دوچندانی پیدا می کند، در ابن فرصت قصد داریم راهنمای اخذ مجوز رستوران و اغذیه فروشی را در اختیار شما عزیزان قرار بدهیم:

– تکمیل فرم درخواست عضویت.
– تابعیت جمهوری اسلامی ایران (در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور).
– اصل و کپی برابر اصل شده ‌هرگونه قرارداد اجاره یا مبایعه‌نامه عادی یا رسمی قبض رسید اجاره معتبرویا حکم قطعی دادگاه مبنی برالزام به تنظیم سند بنام‌ متقاضی (یکسری).
– اصل وکپی سندمالکیت ودرصورت داشتن پروانه‌کسب دیگری ارائه جواز کسب قبلی واحد صنفی.
تبصره یک: در صورتیکه متقاضی مالک باشد، ارائه اصــل‌ و کپــی سند مالکیت و بنچاق الزامیست.
تبصره دو: تصویر اسناد مالکیت حتما میبایست توسط مجتمع‌های ‌قضائی برابر اصل گردد.
تبصره سه: دارندگان اسناد عادی میبایست تعهدی محضری ‌دال‌بر پذیرش ‌هرگونه مسئولیت کیفری و حقوقــی ناشی ‌از عدم ‌انطباق ‌مدارک ارائه شده با موازین قانونی را به اتحادیه تسلیم نمایند.
– اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه (دوسری).
– اصل وکپی کارت پایان خدمت برای متولدین ۱۳۳۸ به بعد(دوسری‌پشت ورو).
– اصل وکپی کارت ملی (دوسری پشت ورو).
– عکس ۴×۳ جدید پشت‌نویسی شده (۱۲قطعه از یک نگاتیو).
– فیش تلفن واحد صنفی جهت تشخیص کدپستی ده رقمی.
– ارائه سوابق کاربری تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی.
– ارائه هرگونه مدرکی دال برتشکیل پرونده و یا کپی فیش پرداختی مالیات بردرآمد سالهای قبل از تقاضا (یک سری).
– ارائه آخرین مدرک تحصیلی یاحداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدایی یاسوادخواندن ونوشتن (به استثنای متقاضیانی که سن آنهااز۵۰سال به بالامی باشد).
– ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری.
– ارائه گواهی عدم اعتیاد.
– کسب موافقت اداره نظارت براماکن عمومی (دریافت موافقت‌نامه یاد شده مستلزم تشریفاتی است که درصفحات بعدی به آن اشاره خواهد شد).
– برای جلوگیــری ازمراجعات مکـــرر وطــولانی شدن مراحــل اخذپروانه کسب درهنگام تکمیل‌فرم تقاضای پروانه کسب، مدارک‌مشروحه فوق الذکر رابصورت کامل تهیه وبه مسئول تکمیل پرونده ارائه نمایید.
– حضورشخص ‌متقاضی‌درهنـــگام تکمیـل فــرم‌درخواست‌الزامی است .
تبصره: صدورپروانه کسب برای‌افرادحقیقی ویاحقوقی‌باارائه وکالتنامه ممنوع است.
توجه: بعدازدریافت تقاضــای عضـویت،اتــحادیه‌ظرف‌حداکثــر ۱۵روزاداری نظرخودرامبنی برردیاقبول عضویت به متقاضی اعلام مینماید، سپس متقاضی موظف است ظرف حداکثرمدت سه ماه کلیـــه مدارک موردنیاز راتکمیل وبه اتحادیه تسلیم دارددرغیراینصورت متقاضی جدیدمحسوب خواهد شد.
– پس‌از انجام بازرسی و بررسی و تطبیق مدارک‌تسلیمی مبالغ مربوط به اخذ پروانه کسب به شماره حسابهای ذیل واریز و اصل و کپی فیش‌های بانکی به مسئول پرونده می‌باید تحویل گردد.
– افتتاح حساب متمرکز اصناف در یکی ‌از شعب بانک ملت (با توجه به اجباری شدن استفاده از ملت کارت اصناف از ابتدای سال۸۹).

فرمهای مذکور توسط مسئول مربوطه تحویل خواهد شدو پس از اعلام پذیرش عضویت و قبولی درخواست، پوشه‌تشکیل‌شده جهت ثبت کامپیوتری تنظیم و پس‌از ۲روز استعلامات مربوط‌به عدم سوءپیشینه‌و عدم اعتیاد و استعلام از اتحادیه‌های قبلی به متقاضی‌تسلیم تا ایشان پاسخ استعلامات فوق را قبل از انقضای زمان قانونی به اتحادیه تحویل نماید.

توجه: نظربه‌اینکه‌مدت اعتبار گواهی عدم اعتیاد یک ماه می‌باشد و اخذ گواهی عدم سوءپیشینه نیاز به صرف زمان بیشتری دارد، بمنظور عدم ابطال ‌مدت اعتبار گواهی یادشده میبایست ‌‌ابتدا با دردست داشتن مدارک انگشت‌نگاری به شرح ذیل به یکی از مراکز پلیس +۱۰ مراجعه و پس‌از اخذ گواهی عدم سوء‌پیشینه برای دریافت گواهی عدم اعتیاد به یکی از مراکز بهداشتی (آزمایشگاه) حاضر شوید.

برچسب ها

نظرات شما